Strona z portalu

  Strona główna / Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna Miasta Zduńska Wola


Położenie geograficzne
Charakterystyka miasta
Tereny inwestycyjne miasta
Infrastruktura techniczna
Infrastrukturalne otoczenie biznesu
Atuty inwestycyjne miasta


• Położenie geograficzne

Zduńska Wola położona jest w centralnej części województwa łódzkiego, w odległości ok. 45 km na zachód od Łodzi. Miasto leży na Wysoczyźnie Łaskiej, na obszarze prawie równinnym, łagodnie opadającym ku dolinie Warty. Centrum miasta znajduje się na niewielkim wzniesieniu nad Pichną, prawym dopływem Warty. Od południa graniczy z gminą Zapolice, od zachodu, północy i północnego wschodu z gminą wiejską Zduńska Wola, od wschodu z gminą wiejską Sędziejowice w powiecie łaskim.
Obecnie miasto jest siedzibą władz miejskich i powiatowych, a także innych placówek administracyjno-kulturalno-oświatowych.


• Szlaki komunikacyjne drogowe

• Szlaki komunikacyjne kolejowe


• Charakterystyka miasta

Miasto Zduńska Wola obejmuje powierzchnię 24,58 km².
Zamieszkuje ją według danych statystycznych z 31 grudnia 2009 r. - 43 969 mieszkańców w tym:

ogółem kobiety mężczyźni
Populacja 43969 23152 20817
Wiek przedprodukcyjny 0-17 lat 8058 3921 4137
Wiek produkcyjny 18-65 lat 28514 14001 14513
Wiek poprodukcyjny pow. 65 lat 7397 5230 2167

mapa Zduńskiej Woli

Obecnie miasto spełnia dla sąsiednich gmin funkcję powiatową. W Zduńskiej Woli jest kilka szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące, liceum muzyczne, liceum plastyczne, a także szkoły techniczne w tym, o profilu elektronicznym i o profilu mechanicznym), 6 gimnazjów, 8 szkół podstawowych, 10 przedszkoli, dom kultury ze swoją filią, biblioteka z filiami, szpital, przychodnie zdrowia, kilka stacji paliw, dwie stacje PKP, hotele, kluby sportowe, basen, hala sportowa i stadion.

Ze względu na przemysłowy oraz handlowo-usługowy charakter miasta Zduńska Wola priorytetem władz lokalnych stało się stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przemysłu. Miasto posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, wysypisko śmieci, sieć ciepłowniczą i gazu ziemnego.

Obecnie na terenie miasta zarejestrowane są 3842 podmioty gospodarcze, a kilkanaście przedsiębiorstw jest wpisanych do rejestru sądowego. Największą dynamikę notuje się w handlu i usługach niematerialnych. W mieście znajdują się liczne firmy trudniące się handlem hurtowym, a także duża sieć sklepów, w których zaopatrują się nie tylko mieszkańcy Zduńskiej Woli, lecz również ludność z okolicznych miejscowości. Handel i usługi zajmują ważne miejsce w strukturze zatrudnienia oraz w zakresie wpływów podatków i opłat do budżetu miasta. Rozwój obu tych sektorów świadczy o dużej chłonności lokalnego rynku. Stały poziom utrzymuje się ponadto w budownictwie i transporcie. Na terenie miasta silnie rozwinięty jest przemysł materiałów budowlanych oraz przemysł odzieżowy, których stymulatorami są duże zakłady znane nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych takie jak: ICOPAL S.A. - dawna Izolacja i FERAX Sp. z o.o. znany pod marką GATTA.

 

Najważniejsze zakłady przemysłowe

branża odzieżowa
• Ferax - Sp. z o.o.
• P.P.H.U. „Greta"
• Firma konfekcyjna "Ksara"
• P.P.H.U. "Amado"
• P.P.H. „Almax"
• „Wola" Sp. z o.o.
• Z.P.U. „Batyr"
• P.P.H.U. „Jawinex"
• Z.P.U. „Wolux"
• Zwoltex Sp. z o.o.
branża budowlana
• Icopal S.A.
• Budvar Centrum S.A.
• Fabryka Okien Szkilnik
• „Arsen" sp. z o.o.
• „Aris"
• „Dom-Bud" s.j.
Półgrabia Teresa i Półgrabia Marek
• Zakład Budowlany „Dom"
• „Hydro-Term"
• P.P.H.U. inż. Grzegorz Mielczarek
• P.P.U. Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
• P.W. „Dor-Dach" s.c.
• Wytwórnia Materiałów Budowlanych
„Mabudo"
• TBS „Złotnicki"

 

transport i motoryzacja
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji
Samochodowej
• Autoweber Sp. z o.o.
• Z.U.H.P. „Automark"
• P.H.U. „Webercar"
• Borg Automotive Sp. z o.o.

 

branża spożywcza
• Agros Nova
• Hurtownia Spożywcza „Bomaz"
• P.P.H. „Grejdi"
• Młyn „Mochnik"

 

 

 


pozostałe
• Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.
• Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o.
• Fabryka Maszyn i Urządzeń
Technologicznych Polmatex-Wolma S.A.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
• „Magnum Metal" Sp. z o.o.
• Zakład Obuwia „Exbut"
• „Izolacja Handel"
• SP Medical Sp. z o.o.

 

Aktualnie, według ewidencji prowadzonej przez Urząd, liczba podmiotów gospodarczych wykazuje tendencję wzrostową. Zgodnie ze stanem na na koniec listopada 2012 roku - jest ich 3330. W rozbiciu branżowym rodzinne firmy prowadzą działalność głównie w handlu tj. ok. 42% oraz usługach związanych z obsługą transportu i mechaniką samochodową, jak również działalność w pozostałych usługach niematerialnych - co stanowi łącznie: 58%.

Urząd Miasta Zduńska Wola zaprasza do współpracy w dziedzinie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie miasta. Rejon Zduńskiej Woli to region miejski, niemniej istnieje tutaj rozwinięty przemysł branży budowlanej, odzieżowej i spożywczej. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje inwestycyjne. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę proponowanych obszarów.


• Tereny inwestycyjne miasta

Proponowane tereny pod inwestycje znajdują się na terenie miasta głównie w części tzw.
przemysłowej. Tereny oznaczone są następującymi numerami: 1 (1a, 1b), 2, 3, 4 i 5.
TEREN Nr 1 podzielony na:
1a - o powierzchni 2,59 ha (ul. Moniuszki 12-20 - Lipowa 29-35)
- właściciel Miasto Zduńska Wola
- TEREN SPRZEDANY
1b - o powierzchni 6,1417 ha (ul. Moniuszki 22-34, Lipowa 37A-55)
- właściciel Miasto Zduńska Wola

TEREN Nr 4 - o powierzchni 3,23 ha przy ul. Moniuszki/Murarskiej
- właściciel Skarb Państwa (użytkowanie wieczyste: Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.)

TEREN Nr 5 - o powierzchni 20,95 ha położony przy ul. Karsznickiej 39
- właściciel Skarb Państwa (użytkowanie wieczyste PKP)


Infrastruktura techniczna

Wymienione tereny w większości zaopatrzone są w infrastrukturę techniczną umożliwiającą w miarę szybkie rozpoczęcie działalności, w tym:
• Zaopatrzenie w wodę: podstawowym i jedynym źródłem wody surowej dla potrzeb wodociągu na terenie miasta Zduńska Wola jest 6 studni głębinowych o łącznej wydajności max. 955 m3/h. (max. 10410 m3/dobę). Długość sieci wodociągowej, magistralnej i rozdzielczej to 125,8 km. (właściciel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli).
• Odprowadzanie ścieków: miasto posiada dwa systemy kanalizacji: ogólnospławny i rozdzielczy. Łącznie MPWiK eksploatuje 81,3 km sieci kanalizacyjnej. Miejska Oczyszczalnia Ścieków jest obiektem przystosowanym do oczyszczania mechanicznobiologicznego
o projektowanej wydajności 15000 m3/dobę i 63000 RLM. Właścicielem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni jest spółka samorządowa Miasta Zduńskiej Woli (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli).
• Zaopatrzenie w energię elektryczną: LN 110 kV.
• Zaopatrzenie w gaz: istnieje możliwość korzystania z gazu ziemnego średniego ciśnienia o wartości kalorycznej 33,6 MJ/Nm3.
• Zaopatrzenie w energię cieplną: wysokoparametrowa sieć wodna MSC, sieć parowa, sieć wodna EC.
• Sieci telefoniczne: Zduńska Wola posiada pełne zabezpieczenie techniczne. Miasto posiada nowoczesną cyfrową centralę telefoniczną oraz sieć światłowodową. Miasto jest objęte zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej.
• Składowisko odpadów: miasto posiada składowisko odpadów stałych, zlokalizowane w odległości 10 km od centrum miasta, które spełnia wszelkie wymogi ochrony środowiska.
• Komunikacja: proponowane tereny inwestycyjne położone są w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 12 i Nr 14 oraz w niedalekiej odległości od planowanej drogi ekspresowej S-8 (został rozstrzygnięty przetarg na dokumentację techniczną drogi S-8).


• Infrastrukturalne otoczenie biznesu

Zduńska Wola jest siedzibą Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Na terenie miasta swoje placówki i przedstawicielstwa posiadają następujące instytucje:
• Urząd Skarbowy,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Banki (PKO BP , Pekao SA, Banki Spółdzielcze itd.),
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
• Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, kancelarie prawnicze, notariat.


• Atuty inwestycyjne miasta

• dogodne położenie komunikacyjne w obszarze oddziaływania Łódzkiej Metropolii;
• pełne wyposażenie miasta w podstawowe elementy infrastruktury, niezbędne do realizacji
inwestycji (woda, kanalizacja, energia elektryczna, sieć ciepłownicza, para technologiczna,
oraz gaz ziemny);
• duży potencjał gospodarczy, kulturalny;
• zasoby wód podziemnych o wysokiej jakości;
• zasoby ludzkie - dobrze wykwalifikowani pracownicy (stopa bezrobocia dla obszaru powiatu
zduńskowolskiego na koniec maja 2011 r. - 13,1%);
• bliskie sąsiedztwo stolicy regionu - Łodzi, ośrodka akademickiego;
• na terenie miasta zlokalizowane są przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe o ważnym
znaczeniu, spółki giełdowe, firmy z udziałem kapitału zagranicznego i będące własnością
prywatną, w Zduńskiej Woli zainwestował kapitał włoski, niemiecki, duński, norweski;
• przychylne nastawienie władz lokalnych wobec inwestorów;
• profesjonalna obsługa inwestorów i wsparcie w czasie realizacji inwestycji.

 

Potencjał gospodarczy Zduńskiej Woli to przemysł z wieloma firmami reprezentującymi kapitał zagraniczny i rodzimy. W mieście funkcjonuje blisko 4 tys. podmiotów gospodarczych. Są to małe rodzinne firmy, jak i duże zakłady - potentaci swoich branż.

W Zduńskiej Woli działają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją materiałów budowlanych o najwyższej jakości (m.in. zdobywcy tytułu „TERAZ POLSKA"), maszyn i urządzeń, a przede wszystkim zakłady przemysłu włókienniczego i lekkiego (producenci wyrobów frotowych i kocowych, rajstop o najwyższej klasie jakości oraz zakłady szwalnicze).

W mieście funkcjonuje elektrociepłownia o znacznym potencjale mocy przerobowej oraz rezerwach pozwalających na włączenie nowych inwestorów; istnieje możliwość korzystania z pary technologicznej, alternatywnym źródłem energii jest gaz ziemny.

Zduńska Wola jest siedzibą kilkunastu banków, instytucji ubezpieczeniowych, kancelarii adwokackich i notarialnych.

Zduńska Wola jest miejscem atrakcyjnym dla inwestorów oraz ludzi interesu, otwartym na wszelkie inicjatywy. Siłą Zduńskiej Woli jest wykwalifikowany potencjał ludzki. Znakomite pod względem logistycznym położenie geograficzne podnosi opłacalność wyboru naszego miasta na teren działalności gospodarczej.

Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na bezpośrednie zaangażowanie władz samorządowych w realizacje poszczególnych projektów oraz pomoc inwestorom w załatwianiu spraw formalnoprawnych.

Władze Miasta mają nadzieję, że przedstawiając tereny pod inwestycje, a jednocześnie bogatą infrastrukturę społeczną i techniczną zachęci przyszłych inwestorów do zwrócenia uwagi i podjęcia decyzji o ulokowaniu w mieście swoich kapitałów. Atrakcyjne położenie, zasoby gospodarcze i czyste ekologiczne środowisko to główne i niespotykane gdzie indziej walory, które zachęcą z pewnością potencjalnych inwestorów do związania się z miastem.

 


osoby do kontaktu:

→ Katarzyna Hess Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji
tel. (+48) 43 825 02 33
→ Jolanta Owczarz Dyrektor Biura Gospodarki Przestrzennej
tel. (+48) 43 825 02 17
→ Ewa Olczyk Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami
tel. (+48) 43 825 02 10

 

 

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Adam Gudajczyk
Ostatnio modyfikowane przez: Anna Paszkiewicz,  Data modyfikacji: 2016-04-22 14:33:40
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Adam Gudajczyk dnia 2011-08-25 10:56:57
Opublikowana przez Adam Gudajczyk dnia 2011-08-25 10:56:58
Drukuj
Stronę odwiedzono 146636 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A