Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Kancelaria
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Kancelaria

Do zadań i kompetencji Kancelarii należy w szczególności:

 1. obsługa interesantów, udzielanie rzetelnych i kompleksowych informacji w sprawach przez nich zgłaszanych, wydawanie druków i formularzy dla spraw realizowanych przez komórki merytoryczne, zapewnienie pomocy w celu ich prawidłowego wypełniania, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych, w szczególności przy współpracy z Biurem Programów
  Zdrowotnych i Spraw Społecznych;
 2. przyjmowanie składanych dokumentów, za wstępną weryfikacją pod względem ich kompletności i poprawności, udzielanie merytorycznej pomocy interesantom mającej na celu usuwanie braków w dokumentacji, z zastrzeżeniem iż:
  1. obsługa formalno - merytoryczna wniosków o dodatki mieszkaniowe, wniosków o dodatki energetyczne, wniosków o najem lokali i o zamianę na wolny lokal, wniosków o odpracowanie zadłużenia jest zapewniana ze strony Biura Gospodarki Lokalowej,
  2. obsługa formalno - merytoryczna wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest zapewniana ze strony Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych,
  3. obsługa formalno - prawna informacji i deklaracji podatkowych jest zapewniania ze strony Biura Dochodów;
 3. przyjmowanie, rejestracja i dekretacja korespondencji na komórki merytoryczne, bieżące rejestrowanie wniosków przyjętych przez Biura;
 4. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, zapewnienie realizacji przesyłek dostarczanych bezpośrednio adresatom, przygotowywanie do ekspedycji korespondencji wychodzącej z Urzędu, przygotowywanie przesyłek zwrotnych w przypadku otrzymania korespondencji mylnie zaadresowanej;
 5. obsługa elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie oraz
  platformy elektronicznego fakturowania PEF;
 6. zapewnienie gromadzenia i przechowywania korespondencji dotyczącej ofert przetargowych, za odpowiednim ich ewidencjonowaniem, do czasu ich pobrania ze strony uprawnionej wg właściwości rzeczowej osoby;
 7. prowadzenie centralnego rejestru dostępu do informacji publicznej, kierowanie spraw o udostępnienie informacji publicznej do komórek organizacyjnych według właściwości, nadzorowanie sposobu i terminu ich udostępnienia przez komórki organizacyjne, gromadzenie dokumentacji związanej z udostępnianą informacją publiczną, przechowywanie i archiwizowanie jej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
 8. prowadzenie rejestru wystąpień z zakresu działalności lobbingowej wykonywanej na terenie Urzędu przez podmioty oraz opracowywanie i udostępnianie informacji o działaniach lobbingowych na terenie Urzędu;
 9. współpraca oraz współdziałanie z koordynatorem czynności kancelaryjnych oraz Dyrektorami w zakresie przestrzegania stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie;
 10. prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji klienta Urzędu, w tym ankiet wewnętrznych skierowanych do pracowników Urzędu;
 11. realizowanie zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków przedsiębiorców o wpis, zmianę, wykreślenie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej, wprowadzanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. przyjmowanie formularzy obowiązkowo wypełnianych przez przedsiębiorców na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w przypadkach określonych przepisami prawa,
  3. udzielanie pomocy i wsparcia przedsiębiorcom przy wypełnianiu niezbędnej dokumentacji związanej z wpisem, zmianą, wykreśleniem oraz zawieszeniem lub wznowieniem działalności gospodarczej, w tym wypełnianie wniosków roboczych,
  4. udzielanie informacji nt. wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz archiwum ewidencji działalności gospodarczej,
  5. wykonywanie działań pomocniczych w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, w tym udostępnianie formularzy dotyczących rejestracji i wszelkich zmian związanych ze spółką jawną,
  6. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,
  7. współpraca z instytucjami i organami administracji w organizowaniu warunków do podejmowania przez mieszkańców działalności gospodarczej,
  8. powiadamianie, niezwłocznie po powzięciu informacji, właściwych organów administracji publicznej o wykonywaniu działalności niezgodnie z przepisami ustawy, zagrażającej życiu lub zdrowiu, niebezpieczeństwie powstania szkód majątkowych znacznych rozmiarów lub powodujących naruszenie środowiska.
Przy znakowaniu spraw Kancelaria używa symbolu „K”.

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Dobrowolska Izabela
Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 12:28
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 11:57:55
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2017-03-30 13:22:03
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2017-03-30 13:22:07
Drukuj
Stronę odwiedzono 1413 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A