Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej

Do zadań i kompetencji Biura Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej, należy w szczególności:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „PKPiKS”.

 1. ustalanie zasad i form promowania Miasta, przygotowywanie materiałów promocyjnych Miasta;
 2. przygotowywanie publikacji o Mieście oraz promujących działalność organów Miasta, Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek Miasta, w tym obejmowanie promocją „oferty inwestycyjnej” Miasta, przy współudziale właściwych Biur;
 4. komunikacja społeczna i współpraca z mieszkańcami;
 5. prowadzenie spraw w ramach współpracy Miasta z instytucjami, innymi podmiotami oraz miastami partnerskimi;
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podległymi Miastu, innymi jednostkami samorządowymi, instytucjami kultury, administracją rządową, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących rozwoju kultury, a także w zakresie organizacji imprez, targów i wszelkich przedsięwzięć promujących Miasto;
 7. organizowanie kontaktów, w tym konferencji prasowych przedstawicieli organów Miasta oraz pracowników Urzędu z dziennikarzami;
 8. pomoc w pozyskiwaniu informacji przez dziennikarzy w zakresie zadań realizowanych przez Miasto;
 9. koordynowanie i nadzorowanie zamieszczania ogłoszeń w mediach, w tym przeprowadzanie postępowań mających na celu wyłonienie usługodawców w zakresie publikacji ogłoszeń Miasta w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim;
 10. przygotowywanie listów gratulacyjnych, materiałów informacyjnych do wywiadów i wystąpień publicznych przedstawicielom organów Miasta;
 11. pomoc w przygotowywaniu informacji o istotnych wydarzeniach dla internetowego serwisu informacyjnego, nadzór merytoryczny w zakresie właściwego prowadzenia strony internetowej Urzędu, w tym odpowiedniej wizualizacji i estetyki umieszczanych materiałów;
 12. gromadzenie materiałów dla potrzeb redagowania miejskich informatorów o zasięgu lokalnym;
 13. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych;
 14. organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych, a także współdziałanie w tym zakresie z innymi Biurami i podmiotami;
 15. prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem;
 16. sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych nadzorowanych merytorycznie jednostek organizacyjnych, działających w zakresie kultury i promocji;
 17. prowadzenie spraw prawno – organizacyjnych i ekonomicznych zapewniających rozwój kultury w Mieście, podejmowanie według właściwości merytorycznej działań w sferze zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
  1. organizowanie konkursów w zakresie zadań zleconych gminy,
  2. przygotowywanie stosownych umów,
  3. nadzorowanie przebiegu wykonywania powierzonych zadań,
  4. kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych dotacji;
 18. prowadzenie spraw dotyczących wymiany kulturalnej z zagranicą, w tym w sferze utrzymywania współpracy z miastami partnerskimi, jak i nawiązywania nowych kontaktów;
 19. współpraca z Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli w zakresie tworzenia warunków rozwoju życia kulturalnego, inicjowania przedsięwzięć kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców;
 20. współpraca z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, w tym w zakresie wspomagania zadań wynikających z administrowania ze strony Muzeum Skansenem Lokomotyw w Karsznicach;
 21. współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, w tym w zakresie realizacji zadań Miasta i Prezydenta wynikających z ustawy o bibliotekach;
 22. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją miejskich instytucji kultury oraz spraw związanych z postępowaniami konkursowymi dyrektorów instytucji kultury;
 23. aktualizacja i koordynacja realizacji Strategii rozwoju kultury i promocji Miasta;
 24. opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i ważnych uroczystości państwowych i miejskich we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, innymi instytucjami, w tym jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz organizacjami i stowarzyszeniami;
 25. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w związkach międzygminnych;
 26. prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta” oraz z przyznaniem Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” przy współpracy z Biurem Rady Miasta;
 27. zapewnienie przepływu informacji i współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli i podmiotami działającymi w sferze ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opracowywania programów wsparcia finansowego instytucji działających w zakresie odnowy i remontów zabytków ujętych w rejestrze zabytków Miasta, wspomaganie Biura Gospodarki Przestrzennej w realizacji zadań wynikających z przyjętego programu opieki nad zabytkami;
 28. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także pełnienie funkcji koordynatora realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu zadań Miasta wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w zakresie:
  1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
  2. koordynacji prowadzenia konsultacji społecznych przez Urząd w sferze zadań publicznych wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. opracowywania projektu programu współpracy z organizacjami wskazanymi w ustawie w celu przedłożenia go w ustawowym terminie Radzie do uchwalenia z zachowaniem przepisów ustawy w tym zakresie,
  4. opracowywania zbiorczego sprawozdania z realizacji programu współpracy w celu przedłożenia go Radzie w ustawowym terminie, z zachowaniem przepisów ustawy w tym zakresie,
  5. zapewnienia koordynacji obiegu i rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego składanych w ramach inicjatyw lokalnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  6. opracowywania miejskiej bazy organizacji pozarządowych działających w Mieście,
  7. wnioskowanie do Prezydenta o powołanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w sferze działalności pożytku publicznego, w tym w celu upowszechniania wiedzy o możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania zadań, jak i funduszy wsparcia inicjatyw obywatelskich;
 29. realizacja zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i promocji;
 30. prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim, z uwzględnieniem stosownych regulacji wewnętrznych w tym zakresie.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Tomasz Nowiński
Data wytworzenia informacji: 2016-10-18 13:19
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 12:23:17
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Tomasz Nowiński dnia 2016-10-18 13:31:28
Opublikowana przez Tomasz Nowiński dnia 2016-10-18 13:31:30
Drukuj
Stronę odwiedzono 3053 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A