Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Skarbnik
Skarbnik Miasta Zduńska Wola

Maria Jabłońska

Skarbnik Miasta Zduńska Wola

tel. 43 825-02-25
fax 43 825-02-02
e-mail: m.jablonska
@zdunskawola.pl

Budynek nr 4, parter, pok. 401

Skarbnik odpowiadając za prawidłową realizację budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków, nadzoruje i koordynuje prowadzenie gospodarki finansowej, w tym w szczególności:

 1. realizuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
 2. wykonuje czynności nadzorczo – kontrolne w zakresie realizacji określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta;
 3. opracowuje projekt budżetu Miasta oraz sprawozdanie z jego wykonania;
 4. opiniuje i wyraża swoje stanowisko w zakresie dokumentów i aktów prawnych dotyczących budżetu Miasta oraz jego zmian, w tym również wieloletniej prognozy finansowej;
 5. przygotowuje analizy, w tym perspektywiczne, sprawozdania, oceny i bieżącą informację o sytuacji finansowej Miasta;
 6. opiniuje projekty uchwał Rady wywołujące skutki finansowe dla Miasta;
 7. kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych;
 8. nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
 9. organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w Urzędzie;
 10. zapewnia wykonywanie przepisów regulujących gospodarkę finansową i majątkową Miasta;
 11. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów odzwierciedlających te operacje;
 12. nadzoruje i odpowiada za zadania wynikające z udzielonej przez Miasto pomocy publicznej;
 13. wykonuje kontrolę funkcjonalną oraz ocenia funkcjonowanie kontroli zarządczej w przypisanym zakresie;
 14. wykonuje inne zadania zlecone bądź powierzone przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta;
 15. uzgadnia i opiniuje udzielanie ulg, odroczeń, rozkładania na raty i umorzeń zaległości podatkowych, dla których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej oraz umorzeń zobowiązań wobec Miasta wynikających za stosunków cywilno - prawnych;
 16. pełni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Miasta w zakresie podległości ustalonej przez Prezydenta;
 17. nadzoruje działania związane z przygotowaniem postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne, zwłaszcza w zakresie wyboru banku obsługującego Miasto;
 18. koordynuje i nadzoruje wprowadzanie przez Miasto budżetu zadaniowego;
 19. dokonuje analizy możliwości uzyskiwania przez Miasto dodatkowych źródeł dochodów.

Skarbnik Miasta Zduńska Wola sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zduńska Wola:

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Ławniczak Justyna
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-04-28 08:02:03
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-09 11:53:30
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-09 11:53:32
Drukuj
Stronę odwiedzono 18889 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A