Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Jednostki Pomocnicze
Jednostki Pomocnicze

Na podstawie Statutu Miasta Zduńska Wola:

"§ 73. 1. Rada Miasta może tworzyć jednostki pomocnicze, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek co najmniej 1/10 liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania, zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki.
2. Jednostka pomocnicza może powstać na wyodrębnionej, zamieszkanej przez co najmniej 1 000 mieszkańców, jednorodnej ze względu na układ urbanistyczny, części Miasta.
3. Statut jednostki pomocniczej nadawany jest przez Radę Miasta.
4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych.

§ 74. Do zakresu działania jednostek pomocniczych należy upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej między innymi poprzez:
1) organizowanie wspólnych działań wspomagających rozwój jednostki pomocniczej i społeczności lokalnej mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:
a) czystości i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego,
b) edukacji i wychowania,
c) działalności w sferze kultury i promocji,
d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
e) ochrony przyrody, w tym zieleni w obszarze jednostki pomocniczej;
2) inicjowanie i organizowanie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, adresowanych do wszystkich mieszkańców jednostki pomocniczej;
3) wykonywanie innych zadań powierzonych jednostce pomocniczej przez organy Miasta.

§ 75. 1. Na wniosek jednostki pomocniczej Prezydent Miasta może jej przekazać minie komunalne.
2. Przekazanie mienia komunalnego na rzecz jednostki pomocniczej następuje na podstawie umowy użyczenia, która może być zawarta na czas nieokreślony. Protokół przekazania mienia komunalnego stanowi załącznik do umowy użyczenia.
3. Jednostka pomocnicza może korzystać z przekazanego jej mienia komunalnego tylko w ramach zwykłego zarządu i w celu realizacji swoich zadań statutowych.
4. Wydzierżawienie, użyczenie lub udostępnienie na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego mienia komunalnego przez jednostkę pomocniczą na rzecz innych osób, niż jednostki pomocnicze, może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta. Dochody z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta i mogą być przeznaczone na potrzeby jednostki pomocniczej.
5. Jednostka pomocnicza ma obowiązek zachowania szczególnej staranności przy gospodarowaniu mieniem komunalnym, a w szczególności utrzymanie go w stanie niepogorszonym, prowadzenie na bieżąco spraw związanych z jego prawidłową eksploatacją, w tym z utrzymaniem porządku i czystości.

§ 76. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta obejmują:
1) wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta środków na potrzeby jednostki pomocniczej;
2) wnioskowanie o dokonanie zmian w planie finansowym dotyczącym jednostki pomocniczej.

§ 77. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.
2. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych realizowana jest na podstawie planu będącego częścią planu finansowego Urzędu Miasta.
3. Rozliczenia finansowe jednostek pomocniczych odbywają się za pomocą rachunku bankowego prowadzonego dla Miasta.
4. Darowizny dla jednostek pomocniczych stanowią dochód budżetu Miasta, mają charakter darowizny celowej, z przeznaczeniem na rzecz tych jednostek.
5. Obsługę finansowo - księgową jednostek pomocniczych prowadzi Urząd Miasta."

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Pająk Lidia
Data wytworzenia informacji: 2012-08-22 13:43
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-04-30 10:25:24
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2012-08-22 13:49:37
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2012-08-22 13:49:40
Drukuj
Stronę odwiedzono 8985 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A