Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Słownik skrótów
Słownik skrótów
Skrót

Rozwinięcie

AK Biuro Audytu i Kontroli
art. artykuł
BHP Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej - Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

BOI Biuro Obsługi Interesantów
oraz Stanowisko Wspomagania Zamówień Publicznych
c.o. centralne ogrzewanie
CPV Wspólny Słownik Zamówień - to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.
D Biuro Dochodów
ds. do spraw
Dz.U.

Dziennik Ustaw

E Biuro Edukacji
EDO Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych
oraz Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS Europejski Fundusz Społeczny
EKS Biuro Edukacji, Kultury i Sportu
FB Biuro Finansowo-Budżetowe
GN Biuro Gospodarki Nieruchomościami
GN.GL Biuro Gospodarki Nieruchomościami - Dział Gospodarki Lokalowej
GP Biuro Gospodarki Przestrzennej
I Biuro Inwestycji
INF Biuro Informatyki
IT Biuro Infrastruktury Technicznej
IiIT Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
Kpa Kodeks postępowania administracyjnego
KRS Krajowy Rejestr Sądowy
KW Księga Wieczysta
m metr
MBP Miejska Biblioteka Publiczna
MDK Miejski Dom Kultury
MHM Muzeum Historii Miasta
MOPS COS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Społecznej
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Relaks"
MPK Miejski Przedsiębiorstwo Komunikacji
MPU Biuro - Miejska Pracownia Urbaniztyczna
MSC Miejskie Sieci Cieplne
NIK Najwyższa Izba Kontroli
nn niskie napięcie
Nr
Numer
nr ewid. numer ewidencyjny
NWiKZP Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego i Koordynacji Zamówień Publicznych
OA Biuro Organizacyjno-Administracyjne
OA-A Biuro Organizacyjno-Administracyjne; Dział Administracyjny
OA-O Biuro Organizacyjno-Administracyjne; Dział Organizacyjny
OA-IT Biuro Organizacyjno-Administracyjne; Dział Informatyki
OI Biuro Obsługi Inwestorów
OIN Pion Ochrony Informacji Niejawnych
OM Biuro Obsługi Mieszkańca
OP Stanowisko Obsługi Prawnej
P Biuro Prawne
PG Publiczne Gimnazjum
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PKS Biuro Promocji, Kultury i Sportu
p.o. pełniący obowiązki
PO Programy Operacyjne
poz. pozycja
PP Publiczne Przedszkole
p.poż. przeciw pożarowych
PZiSS Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
PZiSS.DM Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych w zakresie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi
RiFZ Biuro Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RM Biuro Rady Miasta
RPiFZ Biuro Rozwoju, Promocji i Funduszy Zewnętrznych
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SK Stanowisko ds. Kadr
SP Szkoła Podstawowa
SPZPOZ Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
TBS "Złotnicki" Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki"
UM
Urząd Miasta
USC Urząd Stanu Cywilnego
ust. ustęp
wn wysokie napięcie
wz. w zastępstwie
z późn. zm. z późniejszymi zmianami
z up. z upoważnienia
z-ca zastępca
zł. złoty
ZKiOC Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Kłysińska Agnieszka
Data wytworzenia informacji: 2010-06-25 11:53
Ostatnio modyfikowane przez: Kłysińska Agnieszka,  Data modyfikacji: 2011-10-26 08:04:23
Rodzaj modyfikacji: dodanie skrótów biur
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2010-06-25 11:53:38
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2010-06-25 11:53:39
Drukuj
Stronę odwiedzono 25827 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A