Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Gospodarki Lokalowej
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Gospodarki Lokalowej

Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Lokalowej należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „GL”.

 1. przyjmowanie wniosków o najem lokali i wniosków o zamianę na wolny lokal, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze i Kancelarii oraz instruktaż ich wypełniania, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie;
 2. weryfikacja złożonych wniosków w zakresie: kompletności wypełnienia, terminowości złożenia, osiągania przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy dochodu w wysokości uzasadniającej oddanie w najem danego lokalu;
 3. przeprowadzanie weryfikacji uaktualniającej niezrealizowane listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali w zakresie warunków uprawniających wnioskodawcę do uzyskania w najem lokalu;
 4. przygotowywanie propozycji zasiedleń wolnych lokali;
 5. wydawanie skierowań na najem na czas nieoznaczony lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych;
 6. prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy niż 10 lat przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 7. prowadzenie postępowań w sprawie regulacji tytułów prawnych do lokalu w przypadku śmierci najemcy;
 8. prowadzenie postępowań w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
 9. prowadzenie spraw związanych z opuszczaniem przez lokatorów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do remontu kapitalnego, przebudowy lub nadbudowy w związku z inwestycjami realizowanymi przez Miasto;
 10. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali o powierzchni użytkowej 80 m²;
 11. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali zdewastowanych, które zostały zwolnione w związku z wykonaniem wyroków sądowych o ich opróżnienie;
 12. prowadzenie spraw związanych z włączeniem wolnego lokalu jednoizbowego w starym zasobie mieszkaniowym o obniżonym standardzie do lokalu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zwolnionego lokalu;
 13. prowadzenie spraw związanych z podziałem lokalu w starym zasobie mieszkaniowym na dwa odrębne lokale;
 14. prowadzenie postępowań związanych z przywracaniem tytułów prawnych do lokali;
 15. prowadzenie postępowań w sprawach o oddanie w najem lokalu w związku ze spłatą zadłużenia;
 16. prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowywaniem lokali oddanych w najem na czas nieoznaczony na lokale socjalne;
 17. prowadzenie postępowań w sprawie oddawania w najem na czas nieoznaczony lokali, których własność została przeniesiona na Miasto na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe;
 18. wyrażanie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali mieszkalnych lub ich części;
 19. współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w sprawach dotyczących:
  1. niezamieszkiwania najemców w lokalach przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  2. lokali podnajętych bez wymaganej zgody,
  3. związanych z przekazywaniem na rzecz właścicieli nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia w zakresie zabezpieczeń hipotecznych z tytułu wykonanych remontów,
  4. opróżniania lokali wyłączonych z użytkowania;
 20. prowadzenie spraw związanych ze znoszeniem wierzytelności Skarbu Państwa na hipotece nieruchomości z tytułu wykonanych remontów;
 21. koordynowanie działań i obsługiwanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
 22. prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia przez strony umów o opiece;
 23. reprezentowanie udziału Miasta we wspólnotach mieszkaniowych na podstawie stosownych pełnomocnictw i upoważnień;
 24. współpraca z zarządcami części wspólnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta;
 25. przekazywanie otrzymanych przez Miasto zawiadomień o zaliczkach na poczet utrzymania części wspólnych wspólnot mieszkaniowych do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli celem uregulowania należności;
 26. współpraca z zarządcami budynków nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w zakresie danych dotyczących czynszu najmu;
 27. sporządzanie danych o czynszach najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta, w tym:
  1. występowanie do właścicieli, zarządców lub organizacji ich zrzeszających o przygotowanie takich informacji,
  2. sporządzanie zestawień i przesyłanie do publikacji danych o czynszach do Dziennika Urzędowego;
 28. współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w zakresie spraw powierzonych jej do prowadzenia przez Miasto, w tym szczególnie w zakresie najmu lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych oraz lokali użytkowych;
 29. zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta, realizowanymi przez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli;
 30. zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego, a dotyczących zadań będących w gestii Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, w tym zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta, z przeznaczeniem na potrzeby spółki;
 31. opracowanie i aktualizowanie zasobu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych;
 32. opiniowanie propozycji zmiany stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz lokali użytkowych;
 33. prowadzenie wykazu wyłączonych z użytkowania budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i wyłączonych z użytkowania lokali;
 34. inicjowanie opracowywania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i jego realizacja w odniesieniu do zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu i innych ujętych w programie działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 35. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
 36. prowadzenie spraw związanych z pomocą dłużnikom zajmującym lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego, w tym:
  1. przyjmowanie interesantów oraz zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków o odpracowanie zadłużenia czynszowego, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze oraz Kancelarii, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie,
  2. weryfikacja składanych wniosków pod względem kompletności i poprawności formalno – merytorycznej,
  3. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków, w tym współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w zakresie nadzoru społecznego nad udzielaną pomocą oraz wyrażanie zgody bądź odmowy udzielenia pomocy w tej formie;
 37. zapewnienie współpracy z Biurem Dochodów w zakresie udostępnienia informacji źródłowych o dłużniku i obiegu wniosków dłużników czynszowych o rozkładanie na raty lub umarzanie należności cywilno – prawnych w ramach nadzoru z zarządcą;
 38. wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych, w tym:
  1. współpraca z zarządcami zasobów mieszkaniowych w zakresie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
  2. przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze oraz Kancelarii, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie,
  3. weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno – merytorycznej składanych wniosków,
  4. korygowanie wysokości wydatków mieszkaniowych potwierdzonych przez zarządców budynków do stawek obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy,
  5. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków o dodatki mieszkaniowe, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku, odmowie przyznania, uchyleniu decyzji, stwierdzeniu bezprzedmiotowości decyzji oraz umarzaniu postępowań administracyjnych,
  6. wykonywanie zestawień i dyspozycji finansowych związanych z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych,
  7. fakturowanie zestawień finansowych i współpraca z Biurem Finansowo – Budżetowym,
  8. bieżąca analiza środków finansowych zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i podejmowanie stosownych działań w przypadku braku środków bądź ich nadwyżki,
  9. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w odniesieniu do osób zgłaszających potrzebę pomocy lub korzystających z dodatku mieszkaniowego oraz analiza wywiadów środowiskowych w kontekście sytuacji zawodowej, dochodowej i rodzinnej, w tym analiza oświadczeń majątkowych,
  10. prowadzenie postępowań administracyjnych po przeprowadzonych wywiadach środowiskowych w przypadku rozbieżności w złożonych dokumentach oraz w przypadku ujawnienia stanu majątkowego,
  11. prowadzenie postępowań w zakresie wstrzymań i wznowień wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z zaległościami czynszowymi,
  12. prowadzenie spraw w zakresie wznowienia postępowania w przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych,
  13. prowadzenie całokształtu spraw wynikających z odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  14. prowadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem prowadzenia metryki w danej sprawie;
 39. wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków energetycznych, w tym:
  1. przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków o dodatki energetyczne, zapewnienie dostępu do formularzy wniosków w Biurze oraz Kancelarii, dostarczanie przyjętych wniosków do Kancelarii celem ich rejestracji oraz zwrotne ich pobieranie,
  2. weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno – merytorycznej składanych wniosków,
  3. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie, przyznaniu dodatków energetycznych, uruchamianie przyznanych dodatków energetycznych, w tym wykonywanie zestawień i dyspozycji finansowych związanych z wypłacaniem dodatków energetycznych,
  4. prowadzenie postępowań w przypadku odwołań od decyzji administracyjnych,
  5. prowadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem prowadzenia metryki w danej sprawie,
  6. wnioskowanie i rozliczanie dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Komodzińska Magdalena
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-04-03 16:08:10
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2010-03-31 14:47:19
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2010-03-31 14:47:22
Drukuj
Stronę odwiedzono 13249 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A