Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Zamówień Publicznych
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Zamówień Publicznych

Do zadań i kompetencji Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZP”.

 1. sporządzanie planów zamówień publicznych Miasta w oparciu o plany sporządzane przez poszczególne komórki organizacyjne;
 2. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
  1. przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie powoływania komisji przetargowych,
  3. przygotowywanie przy współpracy merytorycznych Biur, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ich do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  5. przygotowywanie przy współpracy z merytorycznymi Biurami, wyjaśnień oraz zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  6. udział w pracach komisji przetargowych, w tym zapewnienie wykonywania funkcji sekretarza komisji;
 3. wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
 4. przygotowywanie projektów wewnętrznych przepisów regulujących w Urzędzie sferę zamówień publicznych, sprawozdawczość z udzielonych zamówień, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych przez Miasto;
 5. zapewnienie konsultacji w zakresie zastosowania na poszczególnych etapach postępowania przez poszczególne Biura odpowiednich przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji, w tym w zakresie trybu oraz sposobu wszczynania i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 6. prowadzenie Rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 7. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przez Miasto, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
 8. monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz przekazywanie Biurom stosownych informacji w tym zakresie;
 9. zapewnienie przepływu informacji do Kierownictwa Urzędu o napotykanych problemach i ich przyczynach dotyczących prawidłowego stosowania w Urzędzie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z wewnętrznymi regulacjami w obszarze zamówień publicznych oraz informowanie Sekretarza pełniącego funkcję koordynatora kontroli zarządczej o istotnych ryzykach w obszarze zamówień publicznych i zagrożeniach w osiąganiu wyznaczonych celów Urzędu;
 10. nadzorowanie przestrzegania przepisów i ewentualne kierowanie poleceń do Dyrektorów i pracowników Urzędu, nakazujących eliminacje istotnych błędów i uchybień zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie postępowania.

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Jakub Czerchawy
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-03-31 14:22:12
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-12-11 10:17:14
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-12-11 10:17:16
Drukuj
Stronę odwiedzono 11295 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A