Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Dochodów
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Dochodów

Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „D”.

 1. prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta;
 2. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych oraz innych zadań, gdy obowiązek wyodrębnienia wynika z zawartych umów;
 3. prowadzenie i uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów, przychodów i rozchodów budżetu Miasta;
 4. analizowanie sprawozdań miejskich jednostek organizacyjnych z wykonania budżetu, w tym szczególnie pod kątem dyscypliny budżetowej;
 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 6. prowadzenie rachunkowości dochodów Urzędu jako jednostki budżetowej;
 7. sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania dochodów Urzędu jako jednostki budżetowej;
 8. współpraca z Biurami, jednostkami organizacyjnymi oraz urzędami skarbowymi w zakresie planowania i realizacji dochodów Miasta;
 9. stały monitoring realizacji dochodów Miasta oraz poziomu i rodzaju zaległości podatkowych, w tym również z tytułu należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych budżetu Miasta;
 10. przygotowywanie informacji dotyczących wykonania dochodów Miasta oraz analizy stanu zaległości podatkowych;
 11. rozliczanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu;
 12. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego wprowadzających opłaty lokalne oraz stawki podatków i opłat, w tym współuczestniczenie w przygotowywanych propozycjach prawnych dotyczących wprowadzanych opłat za usługi publiczne i korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Miasta;
 13. realizacja zadań wynikających z wykonywania przez Prezydenta funkcji organu podatkowego, w szczególności:
  1. wydawanie interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnych sprawach,
  2. dokonywanie corocznego ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych w drodze decyzji,
  3. dokonywanie wymiaru zobowiązań powstających z mocy prawa na podstawie złożonych deklaracji, w tym o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. dokonywanie czynności sprawdzających w stosunku do złożonych deklaracji i informacji w celu prawidłowego i powszechnego poboru podatków,
  5. wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych, skutkujących wydaniem decyzji administracyjnych w oparciu o informację Działu Ochrony Środowiska o ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających niezgodności danych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym,
  6. dokonywanie wymiaru opłat lokalnych,
  7. prowadzenie kontroli podatkowych u podatników i inkasentów zgodnie z Ordynacją podatkową,
  8. prowadzenie spraw w zakresie udzielania indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, przy każdorazowej opinii Skarbnika,
  9. prowadzenie rejestru upoważnień wydanych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych,
  10. wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych;
 14. obsługa interesantów w zakresie podatków, opłat lokalnych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, w tym:
  1. przyjmowanie deklaracji, informacji, oświadczeń i wniosków,
  2. kierowanie przyjętych dokumentów do kancelarii Urzędu w celu ich rejestracji, za zwrotnym ich pobraniem;
 15. prowadzenie rachunkowości podatków, opłat i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w szczególności:
  1. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat zwrotów i zaliczeń nadpłat,
  2. sprawdzanie terminowości wpłat należności,
  3. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia , tytuły wykonawcze,
  4. dokonywanie rozliczeń podatków z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
  5. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo – kasowego inkasentów,
  6. przygotowywanie sprawozdań,
  7. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
  8. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania – biletów opłaty targowej;
 16. współdziałanie z innymi organami podatkowymi w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących dochodów własnych Miasta;
 17. prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustawy o opłacie skarbowej, w tym nadzór nad jej właściwymi wpływami do budżetu Miasta;
 18. windykacja należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych budżetu Miasta;
 19. windykacja należności budżetu Miasta z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
 20. prowadzenie spraw w zakresie udzielania indywidualnych ulg (za każdorazową opinią Skarbnika) w spłacie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych budżetu Miasta oraz w odniesieniu do należności z tytułu czynszu najmu lokali stanowiących komunalny mieszkaniowy zasób Miasta, przy bieżącej współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w zakresie wykonywania umowy dzierżawy komunalnego zasobu mieszkaniowego i Biurem Gospodarki Lokalowej;
 21. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 22. sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej;
 23. dokumentowanie czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług realizowanych przez Miasto oraz prowadzenie cząstkowego rejestru sprzedaży;
 24. prowadzenie spraw z zakresu rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami budżetowymi utworzonymi przez Miasto, w szczególności:
  1. prowadzenie centralnego rejestru sprzedaży,
  2. prowadzenie centralnego rejestru zakupów,
  3. sporządzanie deklaracji VAT,
  4. rozliczanie podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym,
  5. sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego JPK-VAT i przesyłanie do Ministerstwa Finansów;
 25. prowadzenie kontroli jednostek budżetowych utworzonych przez Miasto w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług;
 26. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tytułu uzyskiwanych dochodów przez gminę oraz prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Mielczarkowska Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-03-31 14:44:12
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:17:01
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:17:02
Drukuj
Stronę odwiedzono 15732 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A