Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Rady Miasta
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Rady Miasta

Do zadań i kompetencji Biura Rady Miasta należy należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „RM”.

 1. kancelaryjno – biurowa oraz techniczna obsługa Rady, w tym organizowanie i obsługa spotkań i posiedzeń odbywanych w ramach pracy Rady i jej komisji;
 2. sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z posiedzeń Rady i jej komisji oraz przekazywanie wyciągów z tych protokołów odpowiednim adresatom;
 3. prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji, prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, wniosków mieszkańców złożonych za pośrednictwem radnych oraz kontrolowanie terminowości udzielanych odpowiedzi;
 4. terminowe przekazywanie w imieniu Prezydenta uchwał Rady do właściwych organów nadzoru, z wyjątkiem uchwał przekazywanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, właściwym Dyrektorom oraz jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną;
 5. wspomaganie pod względem merytoryczno – formalnym Sekretarza w zakresie dokonania weryfikacji poprawności przygotowania przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu materiałów na sesje i posiedzenia komisji, zwrotne przekierowywanie dokumentów w celu nadania im poprawnej formy i treści;
 6. przygotowywanie dla radnych informacji o działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym;
 7. prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta” przy współpracy Biura Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej oraz spraw związanych z przyznaniem Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”;
 8. prowadzenie organizacyjno – techniczne spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń lustracyjnych osób, które zobowiązane są do ich składania Przewodniczącemu Rady; prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów, wyborów ławników, wyborów organów jednostek pomocniczych gminy przy współpracy merytorycznych Biur, zapewniających pomoc organizacyjną;
 9. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego i pozostałych regulacji w zakresie funkcjonowania Rady i jej Komisji, jednostek pomocniczych oraz nadzorowanie terminowości udzielanych odpowiedzi na wnioski tych jednostek kierowane do Rady, przy współpracy komórek merytorycznych wspomagających ich działalność;
 10. wykonywanie zadań związanych ze wspomaganiem działań organów jednostek pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podjętą w tym zakresie uchwałą Rady, w szczególności:
  1. zapewnienie instruktażu i pomocy merytorycznej w zakresie między innymi: poprawności organizowanych przez organy jednostek pomocniczych posiedzeń, przygotowywanych protokołów i uchwał z orientacją na ich obieg,
  2. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji przekazywanej przez organy jednostek pomocniczych w zakresie organizowanych posiedzeń, w tym: protokołów, uchwał, zawiadomień, sprawozdań i informacji składanych Radzie,
  3. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności z Biurem Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, pełniącego funkcję koordynatora w zakresie wspomagania działań organów jednostek pomocniczych w obszarze realizowanych przez nie zadań statutowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą spotkań i posiedzeń odbywanych w ramach pracy Młodzieżowej Rady Miasta, przy współpracy z Biurem Edukacji i Sportu;
 12. prowadzenie zbioru aktów prawnych uchwalonych przez Radę, przesyłanie drogą elektroniczną rejestru uchwał (z okresową aktualizacją i weryfikacją ze względu na ich publikację, termin wejścia w życie oraz ich zmiany) do wiadomości pracowników Urzędu;
 13. rejestrowanie aktów prawnych Prezydenta oraz prowadzenie zbioru przepisów, przesyłanie drogą elektroniczną rejestru zarządzeń (z okresową aktualizacją i weryfikacją ze względu na ich publikację, termin wejścia w życie oraz ich zmiany) do wiadomości pracowników Urzędu w ujęciu chronologicznym i przedmiotowym z opisem co do ich statusu (zmiany, uchylenia);
 14. prowadzenie rejestru porozumień zawartych z organami jednostek samorządu terytorialnego wraz z zapewnieniem nadzoru nad ich publikowaniem;
 15. nadawanie właściwego obiegu sprawom o charakterze skarg i wniosków kierowanych do Rady zgodnie z funkcjonującymi w Urzędzie procedurami i przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
 16. współpraca z Biurami w zakresie aktualizacji ustrojowych aktów i koordynacja działań w tym zakresie;
 17. prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych;
 18. prowadzenie zbioru dokumentacji o utworzeniu jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, ich statutów i regulaminów;
 19. współpraca z pracownikami Urzędu w ramach obowiązujących zasad legislacji i wymogów w zakresie stanowienia prawa lokalnego;
 20. organizowanie szkoleń dla radnych Rady, zgodnie z zapotrzebowaniem członków Rady.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Dobrowolska Izabela
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-03-31 14:16:30
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:21
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:23
Drukuj
Stronę odwiedzono 15412 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A