Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Gospodarki Przestrzennej
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Gospodarki Przestrzennej

W skład Biura Gospodarki Przestrzennej wchodzi Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Do zadań i kompetencji Działu Miejska Pracownia Urbanistyczna należy m.in.:

 1. realizacja polityki przestrzennej na podstawie uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta” w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. współpraca z organami właściwymi do opiniowania i uzgadniania projektów opracowań planistycznych oraz przy wprowadzaniu do nich zadań rządowych, wojewódzkich, powiatowych;
 5. udział i współpraca przy wykonywaniu kolejnych czynności procedury sporządzania opracowań planistycznych, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. przedstawianie wojewodzie uchwał Rady wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;
 7. gromadzenie materiałów związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian, przechowywanie ich oryginałów;
 8. gromadzenie materiałów związanych ze sporządzanymi planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie ich oryginałów;
 9. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. przyjmowanie oraz prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 11. ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie kierunków rozwoju Miasta oraz zgodności dokumentów planistycznych z obowiązującymi przepisami prawa;
 12. wykonywanie analiz architektoniczno-urbanistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 13. inicjowanie w planistycznych rozwiązaniach działań w zakresie poprawy estetyki Miasta.

Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Przestrzennej poza sprawami wskazanymi powyżej należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji,
  4. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  5. wydawanie opinii i udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy,
  6. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Prezydenta przewidzianych w przepisach ustawy Prawo budowlane, polegających na wydawaniu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego poleceń podjęcia działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
 3. realizacja zadań związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz jej aktualizacja,
  2. inicjowanie zadań związanych z opieką nad zabytkami,
  3. opracowywanie programów (raz na cztery lata) opieki nad zabytkami,
  4. realizacja zadań wynikających z przyjętych programów opieki nad zabytkami przy współpracy z innymi Biurami i instytucjami,
  5. współpraca i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 4. współpraca z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie projektów podziału nieruchomości;
 5. współpraca z Biurem Rozwoju i Inwestycji w zakresie weryfikacji terenów inwestycyjnych;
 6. współpraca w opracowywaniu i aktualizacji planów i programów rewitalizacji Miasta.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „GP”, natomiast Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna - „GP.MPU”.
Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Owczarz Jolanta Dorota
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-04-30 16:08:15
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:14:34
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:14:35
Drukuj
Stronę odwiedzono 21277 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A