Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Gospodarki Przestrzennej
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Gospodarki Przestrzennej

Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Przestrzennej należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „GP ”.

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. wydawanie opinii i udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w planach miejscowych i studium,
  5. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie spraw wynikających z uprawnień Prezydenta przewidzianych w przepisach ustawy Prawo budowlane, polegających na wydawaniu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego poleceń podjęcia działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
 3. w ramach zadań wynikających z obszaru urbanistyki, w tym w szczególności:
  1. realizacja polityki przestrzennej na podstawie uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta” w zakresie sporządzania planów miejscowych,
  2. sporządzanie projektu „Studium”,
  3. sporządzanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  4. współpraca z organami właściwymi do opiniowania i uzgadniania projektów planów miejscowych oraz przy wprowadzaniu do planów miejscowych zadań rządowych, wojewódzkich, powiatowych,
  5. udział i współpraca przy wykonywaniu kolejnych czynności procedury sporządzania planów miejscowych, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym,
  6. przedstawianie wojewodzie uchwał Rady wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,
  7. prowadzenie rejestru planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji,
  8. gromadzenie materiałów związanych ze sporządzanymi planami, przechowywanie oryginałów tych planów,
  9. przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych,
  10. ocena aktualności studium i planów miejscowych, w tym w zakresie kierunków rozwoju Miasta oraz zgodności dokumentów planistycznych z obowiązującymi przepisami prawa,
  11. wykonywanie analiz architektoniczno – urbanistycznych do planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. realizacja zadań związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz jej aktualizacja,
  2. inicjowanie zadań związanych z opieką nad zabytkami,
  3. opracowywanie programów (raz na cztery lata) opieki nad zabytkami,
  4. realizacja zadań wynikających z przyjętych programów opieki nad zabytkami przy współpracy z innymi Biurami i instytucjami,
  5. współpraca i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 5. współpraca z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie projektów podziału nieruchomości;
 6. współpraca z innymi Biurami i instytucjami w ramach wyznaczania terenów inwestycyjnych i aktywności gospodarczej Miasta oraz pozostałych terenów ważnych dla rozwoju;
 7. inicjowanie w planistycznych rozwiązaniach działań w zakresie poprawy estetyki Miasta;
 8. współpraca w opracowywaniu i aktualizacji planów i programów rewitalizacji Miasta.
Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Owczarz Jolanta Dorota
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-04-03 16:17:02
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:14:34
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:14:35
Drukuj
Stronę odwiedzono 20842 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A