Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Nieruchomościami należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw biuro używa symbolu „GN”.

 1. gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi nie będącymi w administracji i zarządzie innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad mieniem powierzonym innym zarządcom lub administratorom w zakresie wywiązywania się przez nich z obowiązków, jakie nakładają na właściciela przepisy prawa;
 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zamianą, darowizną, oddaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawę, oddanie w trwały zarząd lub obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości przez Miasto;
 3. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych, w tym z bezprzetargową sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców, a w szczególności wykonywanie czynności takich jak:
  1. weryfikacja wniosków,
  2. przygotowanie dokumentów niezbędnych dla dokonania czynności sprzedaży lokali i zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
  3. zapewnienie współpracy z Biurem Dochodów w zakresie ustalenia wpływu zaliczek od wnioskodawców;
 4. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta;
 5. ustalanie wysokości opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w tym drogowej;
 6. ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 7. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia i składanie w tym zakresie informacji Prezydentowi;
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 9. prowadzenie spraw związanych z podziałami i scaleniami nieruchomości;
 10. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
 11. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości;
 12. współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w zakresie wykonywania umowy dzierżawy – komunalnego zasobu mieszkaniowego;
 13. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miasta nazw ulicom i placom oraz spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości;
 14. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, w tym produkcji roślinnej, zwierzęcej i zalesiania gruntów;
 15. prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania lat pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
 16. zapewnienie przechowywania umów w odniesieniu do mienia komunalnego związanego z przedmiotowymi zadaniami Biura przy zapewnieniu merytorycznej współpracy przy zawieraniu umów o podobnym charakterze przez inne Biura merytoryczne, w odniesieniu do mienia, które przedmiotowo związane jest z wykonywaniem przez nich zadań;
 17. zapewnienie prowadzenia właściwej ewidencji mienia komunalnego korespondującej z ewidencją księgową w Urzędzie;
 18. zapewnienie współpracy z Dyrektorem Biura Rozwoju i Inwestycji w zakresie aktualizacji oferty inwestycyjnej Miasta, w tym terenów będących własnością Miasta objętych strefą ekonomiczną, prowadzenie, aktualizacja i przechowywanie zawartych porozumień z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, utrzymanie kontaktów i współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w aspekcie zawartych porozumień;
 19. współdziałanie z Biurem Rozwoju i Inwestycji w zakresie wyposażania w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nowo projektowanych działek miejskich przeznaczonych pod zabudowę;
 20. dokonywanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z przepisami prawa;
 21. prowadzenie ewidencji mienia Miasta, w tym ustalanie wartości nieruchomości, sposobu zagospodarowania i wykorzystania oraz propozycji w tym zakresie, a także nadzór nad zabezpieczeniem nieruchomości przed zniszczeniem i uszkodzeniem, naliczanie wymaganych należności z tytułu udostępniania nieruchomości z zasobu, w tym współpraca w realizacji tego zadania ze wszystkimi Dyrektorami Biur oraz jednostek organizacyjnych;
 22. prowadzenie spraw związanych z przysługującym prawem pierwokupu nieruchomości przez Miasto;
 23. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem terenów pod rodzinne ogrody działkowe;
 24. prowadzenie spraw w zakresie nabycia przez Miasto i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi będące własnością Miasta;
 25. inicjowanie regulacji stanów prawnych, prowadzenie spraw o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości Miasta i przygotowywanie informacji Prezydentowi z realizacji tego zadania;
 26. prowadzenie analizy terenów będących własnością Miasta w zakresie możliwości ich wykorzystania na cele budownictwa mieszkaniowego, przy zapewnieniu przepływu informacji do Biura Rozwoju i Inwestycji, zwłaszcza budownictwa komunalnego i socjalnego;
 27. dokonywanie analizy aktów notarialnych o sprzedaży lokali w obrocie wtórnym pod względem zwrotu udzielonej bonifikaty przez Miasto;
 28. przygotowywanie regulacji prawnych w zakresie gospodarki mieniem, w tym zasobu mieszkaniowego;
 29. weryfikacja, nadzór i kontrola umów dzierżawy sporządzanych przez Biura, w tym weryfikacja umów dzierżawy zawartych na targowisku we współpracy z Biurem Infrastruktury Technicznej;
 30. zawieranie umów przekazujących mienie nieruchome Miasta innym podmiotom;
 31. realizacja postanowień zawartych w wydanych orzeczeniach sądowych dotyczących nabycia przez Miasto spadków po zmarłych;
 32. prowadzenie i realizacja w imieniu Prezydenta zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego oraz składanie informacji Prezydentowi w tym zakresie;
 33. przygotowywanie propozycji efektywnego zagospodarowania mienia Miasta, prowadzenie nadzoru i odpowiadanie za prawidłową gospodarkę mieniem Miasta;
 34. prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach mienia komunalnego Miasta i wydawanie stosownych zezwoleń na prowadzenie wyżej wymienionych prac;
 35. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Izby Rolniczej;
 36. sporządzanie w przewidzianym terminie i zakresie sprawozdań dla Ministra Skarbu w sprawie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
 37. zapewnienie współpracy z Biurem Gospodarki Lokalowej w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru nad działalnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Krysiak Barbara
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-04-03 16:13:31
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:14:56
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:14:57
Drukuj
Stronę odwiedzono 20771 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A