Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Infrastruktury Technicznej
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Infrastruktury Technicznej

W skład Biura Infrastruktury Technicznej wchodzą:


Do zadań i kompetencji Działu Dróg, Transportu i Komunikacji należy m.in.:

 1. prowadzenie zarządu drogami miejskimi oraz przejętymi w zarząd od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej jako zadanie zlecone – pełnienie funkcji „Miejskiego Zarządcy Dróg” zgodnie z upoważnieniem Prezydenta udzielonym pracownikom wykonującym te zadania;
 2. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów drogowych oraz jej aktualizacja;
 3. prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do określonej kategorii, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie;
 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, pobieranie opłat i kar pieniężnych, współpraca w tym zakresie z Biurem Dochodów, uzgadnianie lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 5. przygotowanie propozycji w zakresie aktualizacji opłat za zajęcie pasa drogowego;
 6. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 7. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 8. koordynacja robót w pasie drogowym;
 9. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz parkingów stanowiących własność Miasta;
 10. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 11. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich GDDKiA;
 12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 13. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, w przypadku gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;
 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu;
 15. utrzymywanie zieleni przydrożnej, wnioskowanie do Działu Ochrony Środowiska o usuwanie drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach, opiniowanie nasadzeń w pasach drogowych z uwzględnieniem istniejącej i planowanej infrastruktury pasa drogowego we współpracy z Działem Ochrony Środowiska;
 16. planowanie w uzgodnieniu z Działem Miejska Pracownia Urbanistyczna sieci rozwoju dróg i układów komunikacyjnych, przygotowanie w tym zakresie planu inwestycyjnego dróg miejskich, przy zapewnieniu przepływu informacji do Biura Rozwoju i Inwestycji w kwestii strategii rozwoju inwestycji drogowych;
 17. przygotowanie i realizacja remontów drogowych, w tym chodników i parkingów;
 18. organizowanie i rozliczanie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym, przygotowanie i planowanie rozwoju oświetlenia ulicznego, w tym ewidencjonowanie mienia Miasta;
 19. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego na drogach miejskich i wewnętrznych stanowiących własność Miasta;
 20. realizacja zadań związanych z odwodnieniem dróg, w tym zapewnienie bieżącej współpracy z Biurem Rozwoju i Inwestycji w zakresie projektowania i budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu dróg;
 21. współdziałanie i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych w szczególności z siecią dróg, ruchem drogowym, remontami i inwestycjami drogowymi;
 22. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym, prawie przewozowym;
 23. wydawanie z upoważnienia organu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz prowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwoleń na przewozy regularne specjalne i prowadzenie w tym zakresie rejestrów wydanych zezwoleń;
 24. prowadzenie z upoważnienia Prezydenta spraw związanych z realizacją zadania „Organizatora” publicznego transportu zbiorowego wynikającego z ustawy o publicznym transporcie drogowym w zakresie planowania rozwoju transportu publicznego, organizowania oraz zarządzania tym transportem;
 25. współdziałanie i współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji zadania publicznego transportu drogowego, w tym współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli oraz innym przewoźnikami;
 26. prowadzenie spraw związanych z organizacją usług przewozowych na terenie Miasta, utrzymaniem przystanków autobusowych wraz z prowadzeniem spraw związanych z umieszczaniem na nich reklam i ogłoszeń;
 27. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym;
 28. przygotowywanie propozycji cen biletów za zbiorowy transport publiczny we współpracy z ościennymi gminami i przewoźnikiem oraz opłat dodatkowych w przypadku jazdy bez biletu;
 29. przygotowywanie decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień należących do kompetencji Prezydenta w zakresie pracy Działu;
 30. współpraca z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nadawania nazw ulic i numerów porządkowych oraz w zakresie naliczania opłat adiacenckich z tytułu wybudowania ze środków finansowych budżetu Miasta sieci infrastruktury technicznej, w tym zgłaszanie zakończonych inwestycji infrastrukturalnych i przekazywanie dokumentacji wymaganej przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zrealizowanych zadań;
 31. przekazywanie do Biura Gospodarki Nieruchomościami spraw związanych z przejęciem gruntów na własność Miasta, w celu prowadzenia postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań za tereny przeznaczone pod drogi;
 32. administrowanie nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem dworca PKP.

Do zadań i kompetencji Działu Ochrony Środowiska należy m.in.:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody, w tym współpraca z Biurem Dochodów w zakresie realizacji dochodów budżetu Miasta i ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym ustawą o ochronie środowiska;
 2. realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw o ochronie środowiska, w tym w ramach prowadzonych postępowań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, w szczególności:
  1. prowadzenie spraw dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w zakresie opracowywania i wydawania decyzji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii dotyczących warunków zabudowy terenu dla przedsięwzięć niewymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przy współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej,
  2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz zapewnienie dostępu do informacji o środowisku, jego ochronie i ocenach oddziaływania na środowisko,
  3. prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawy o ochronie przyrody, w zakresie decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz nadzoru i kontroli wypełniania obowiązków określonych w tych decyzjach, a także prowadzenie dokumentacji dotyczących cennych przyrodniczo obiektów, w tym prowadzenie rejestru pomników przyrody,
  4. opracowywanie i aktualizacja planów i programów wymaganych przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym: planu gospodarki niskoemisyjnej i programu ochrony środowiska,
  5. opracowywanie niezbędnych projektów aktów prawa miejscowego w zakresie planów i programów wynikających z przepisów prawa;
 3. koordynowanie i monitorowanie zadań objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przy ścisłej współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o., w tym w szczególności:
  1. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej działań organizacyjno – sprawozdawczych prowadzonych w ramach tegoż programu, w tym przedkładanie stosownym organom corocznych informacji o realizacji programu w terminie wskazanym w ustawie Prawo wodne,
  2. poddawanie aglomeracji analizie, zgłaszanie stosownym podmiotom i organom potrzeby weryfikacji i zmiany aglomeracji w aspekcie stanu faktycznego,
  3. podejmowanie odpowiednich działań dla wywiązywania się z zobowiązań określonych w tym programie, jak i zawartych w planie aglomeracji,
  4. rozwiązywanie problemów obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków,
  5. opracowywanie projektów niezbędnych aktów prawa miejscowego i ich aktualizacji a wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w powiązaniu z wytycznymi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 4. utrzymywanie terenów zieleni na terenie Miasta, prowadzenie pielęgnacji i utrzymania pomników przyrody;
 5. przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał w zakresie pomników przyrody;
 6. utrzymanie placów zabaw oraz innych obiektów i urządzeń, w szczególności: parków, skwerów oraz terenu wokół zbiornika „Kępina”, pełnienie pieczy nad tymi obiektami i urządzeniami wraz z dokonywaniem okresowej inwentaryzacji;
 7. opiniowanie zakresu niezbędnych prac pielęgnacyjnych, nasadzeń i utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenach objętych gospodarowaniem Urzędu oraz realizacja zadań polegających na pielęgnacji, nasadzeniach i wycince drzew na terenach pasów drogowych, w szczególności w porozumieniu z Zarządcą Dróg Miejskich w zakresie potrzeb wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg;
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;
 9. prowadzenie i rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących właścicieli nieruchomości zamieszkałych, docelowo również niezamieszkałych;
 10. przedkładanie Radzie stosownych projektów uchwał w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i zapewnienie aktualizacji aktów prawa miejscowego, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, z orientacją na zapewnienie jego zgodności z wojewódzkim planem gospodarki odpadami;
 11. przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
 12. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w realizacji zadań wykonywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stosownego aktu prawa miejscowego, w tym spełniania obowiązku ze strony podmiotu odbierającego w zakresie powiadamiania o fakcie niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, jak i składania okresowych sprawozdań;
 13. nadzorowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stosownego aktu prawa miejscowego;
 14. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazując miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
 15. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z ich udostępnianiem na stronie internetowej Urzędu;
 16. udostępnianie na stronie internetowej Urzędu informacji określonych przepisami prawa, za ich aktualizacją, w zakresie:
  1. podmiotów odbierających odpady komunalne,
  2. miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  3. poziomów osiągniętego recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  4. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 17. prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia do 2020 roku odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 18. wykonywanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w tym uwzględniających zakres określony stosownymi przepisami prawa;
 19. nadzorowanie prowadzenia miejskiego składowiska odpadów;
 20. prowadzenie następujących ewidencji:
  1. zbiorników bezodpływowych i ich lokalizacji w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków ustawowych;
 21. prowadzenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem baz danych właścicieli nieruchomości, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ustawowo określonych kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie aktualizacji baz danych;
 22. podejmowanie czynności sprawdzających w przebiegu wykonywania przepisów prawa ze strony właścicieli nieruchomości, w tym w zakresie:
  1. zgodności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym sposobem gromadzenia odpadów na danej nieruchomości,
  2. weryfikacji nieruchomości zamieszkałych, dla których nie złożono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za składaniem informacji o ujawnionych nieprawidłowościach do Biura Dochodów niezwłocznie po sporządzeniu protokołów z kontroli;
 23. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
 24. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dokonywanie wpisów do rejestru oraz dokonywanie wykreśleń z rejestru w oparciu o ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, aktualizacja wpisów w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie;
 25. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 26. wydawanie opinii do koncesji związanych z pracami geologicznymi, realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze;
 27. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem, w tym wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas lub pola elektromagnetyczne w dokumentach planistycznych we współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej;
 28. prowadzenie spraw w ramach zadań wodno – prawnych, w tym:
  1. organizowanie i realizacja zadań z zakresu stosunków wodno – prawnych, w tym w szczególności:
   • opracowanie, wdrożenie i aktualizacja miejskiego programu gospodarki wodami powierzchniowymi,
   • monitorowanie środowiska pod kątem zagrożeń wodami powierzchniowymi, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodzią, przy współpracy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
   • sprawowanie nadzoru technicznego i właścicielskiego nad systemem odwodnienia za pomocą rowów i kanałów oraz zbiornikiem wodnym „Kępina”, w tym zapewnienie należytego utrzymania i kontrolowania ich stanu, w tym w szczególności zbiornika „Kępina”,
   • monitorowanie drożności koryta rzeki Pichny, zapewnienie odpowiedniej współpracy w tym zakresie z organami sprawującymi nadzór właścicielski nad gruntami pokrytymi wodami płynącymi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą Prawo wodne,
   • realizowanie bieżących interwencji mieszkańców w zakresie funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających oraz zbiornika wodnego „Kępina”, przy zapewnieniu współpracy z Działem Dróg, Transportu i Komunikacji w sprawach dotyczących rowów odwadniających usytuowanych w pasach drogowych,
   • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej i rowów odkrytych, z wyłączeniem kanalizacji deszczowej dróg i odwodnienia dróg,
   • utrzymywanie i konserwacja rowów oraz obiektów urządzeń wodnych będących własnością Miasta, prowadzenie ich ewidencji, oraz dokonywanie okresowej ich inwentaryzacji,
   • zapewnienie komunikacji i informacji z Działem Dróg, Transportu i Komunikacji w tym zakresie rowów usytuowanych w pasach drogowych, kanalizacji deszczowej dróg, a także realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodno – prawne i ochrony środowiska,
  2. opiniowanie wniosków o przyłączenie obiektów budowlanych do systemu odwodnienia Miasta na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  3. opiniowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie kanalizacji deszczowej, jak i wydawanie opinii i wniosków do projektów związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej, zapewnienie udziału w opracowaniu prognoz i planowania odprowadzania wód deszczowych,
  4. prowadzenie spraw dotyczących odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacji deszczowej,
  5. sporządzanie i aktualizacja miejskiego programu ochrony środowiska w zakresie postępowania z wodami opadowymi,
  6. prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz inicjowanie zadań inwestycyjnych w tym zakresie do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.;
 29. prowadzenie spraw w ramach usług użyteczności publicznej, w tym:
  1. organizowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta,
  2. prowadzenie spraw dotyczących cmentarza komunalnego, w tym sprawowanie nadzoru nad przebiegiem powierzonego zarządu i realizacja innych zadań szczegółowo określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, monitorowanie i nadzór nad poprawnością wprowadzanych danych oraz prawidłowym procesem ich aktualizacji w interaktywnym systemie zarządzania cmentarzem,
  3. aktualizacja opłat za korzystanie z obiektów znajdujących się na cmentarzu oraz świadczonych usług w tym zakresie we współpracy z Biurem Dochodów,
  4. utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej,
  5. współpraca z Biurem Gospodarki Przestrzennej w realizacji zadań wynikających z przyjętego programu opieki nad zabytkami oraz w sferze informacji przestrzennej,
  6. prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem i obsługą targowisk na terenie Miasta, weryfikacja umów dzierżawy obiektów znajdujących się na targowisku we współpracy z Biurem Gospodarki Nieruchomościami oraz Biurem Dochodów, prowadzenie ewidencji obiektów znajdujących się na targowisku i ich zagospodarowanie w ramach administrowania tym mieniem,
  7. organizowanie i prowadzenie robót publicznych, organizowanie robót dla osób posiadających wyrok sądowy, świadczenia pracy społecznie użytecznej we współpracy z Biurem Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych oraz Biurem Zarządzania Kadrami,
  8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w Mieście, w tym przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na oczyszczanie określonych terenów Miasta, z wyłączeniem miejskich dróg publicznych, w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych, zapewnienie utrzymania w należytym stanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz realizacja pozostałych usług o charakterze działalności różnej, w tym flagowanie Miasta,
  9. zapewnienie utrzymania zieleni (koszenie traw) na wyznaczonych terenach Miasta oraz utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Miasta,
  10. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w tym prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielanych i cofniętych zezwoleń,
  11. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zwierząt, w tym opracowywanie programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wydawanie decyzji administracyjnych wymaganych ustawą o ochronie zwierząt oraz ich ewidencja,
  12. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne, w tym prowadzenie wymaganych rejestrów.

Do zadań i kompetencji Biura należy ponadto:

 1. zapewnienie właściwego przepływu informacji w zakresie planów działania przenoszących się na budżet Miasta przez nadzorowanych zarządców mienia i komunalnych osób prawnych;
 2. zapewnienie przepływu informacji w zakresie dotyczącym administrowania bądź zarządzania mieniem komunalnym związanym z merytorycznymi zadaniami Biura a wymagających aktualizacji danych ewidencyjnych ze strony Biura Gospodarki Nieruchomościami w powiązaniu z ewidencją księgową prowadzoną przez służby finansowe Urzędu;
 3. zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta będącymi w gestii Biura, a realizowanymi przez komunalne osoby prawne, zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego;
 4. prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz ich aktualizacja w zakresie zadań realizowanych przez Biuro, w tym ewidencji administrowanego mienia, obiektów i urządzeń publicznych, będących w dyspozycji Biura;
 5. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń i licencji wydawanych przez Biuro;
 6. zapewnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zadań objętych działalnością Biura;
 7. prowadzenie spraw związanych z konsultacjami społecznymi według właściwości rzeczowej.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „IT”, natomiast Dział Dróg, Transportu i Komunikacji „IT.DTK”, zaś Dział Ochrony Środowiska „IT.OŚ”.Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Beata Turlakiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 13:37:59
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:15:04
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:15:06
Drukuj
Stronę odwiedzono 27695 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A