Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Rozwoju i Inwestycji
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Rozwoju i Inwestycji

W skład Biura Rozwoju i Inwestycji wchodzi Dział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

Do zadań i kompetencji Działu Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy m.in.:

 1. przygotowywanie, wdrażanie i aktualizowanie uchwalonych strategicznych dokumentów rozwojowych Miasta, współpraca z instytucjami i innymi jednostkami samorządowymi w zakresie tworzenia strategii rozwoju Miasta na bazie dokumentów strategicznych regionu, zapewnienie koordynacji i monitorowania realizacji założeń strategii, w tym sporządzanie okresowych raportów zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta;
 2. opracowywanie i wdrażanie długofalowych planów i programów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie zadań z różnych źródeł zewnętrznych;
 3. zapewnienie opracowania, wdrożenia, monitoringu i aktualizacji (adekwatnie do zmieniającego się otoczenia i potrzeb) uchwalonego programu rewitalizacji;
 4. inicjowanie i opracowywanie programów gospodarczych Miasta i innych koncepcji w zakresie inżynierii miejskiej i środowiska przy współpracy z gestorami sieci infrastruktury technicznej;
 5. prowadzenie działań na rzecz rozwoju Miasta przy współpracy z podmiotami gospodarczymi na terenie Miasta, współpraca z powołaną przy Prezydencie Radą Gospodarczą;
 6. współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie inicjowania inwestycji i remontów wspólnych, realizacja inwestycji w ramach inicjatyw inwestycyjnych, w tym partnerstwa publiczno – prywatnego;
 7. przygotowywanie analiz, koncepcji i strategii w zakresie inwestycji i sieci infrastruktury komunalnej Miasta, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, przy współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi według właściwości rzeczowej;
 8. współdziałanie przy tworzeniu programów rozwoju sieci ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych, w tym przygotowywanie zadań Miasta wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, współdziałanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. w zakresie planów rozwoju sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz z Miejskimi Sieciami Cieplnymi w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. w zakresie rozwoju sieci cieplnych, współpraca w przedmiotowym zakresie z Biurem Infrastruktury Technicznej;
 9. współpraca ze strefami ekonomicznymi, a w szczególności z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i innymi instytucjami o zasięgu krajowym, regionalnym oraz lokalnym działających w sferze rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz gospodarki, przy współdziałaniu Biura Gospodarki Nieruchomościami;
 10. współdziałanie z Biurem Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej w zakresie organizowania spotkań z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym inicjowania prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem wsparcia finansowego, kreowania przedsiębiorczości, promowania oferty inwestycyjnej Miasta, zapewnianie udziału w akcjach nakierowanych na innowacyjność i rozwój gospodarczy regionu, w tym poprzez:
  1. zapewnienie prowadzenia „Punktu Informacji Gospodarczej”, w tym przy współpracy z Krajowym Systemem Usług,
  2. prowadzenie „banku ofert” terenów i obiektów nie będących własnością Miasta przeznaczonych na cele inwestycyjne, w ramach zawartych porozumień z Miastem, przy współpracy z Biurem Gospodarki Nieruchomościami,
  3. prowadzenie w formie elektronicznej oferty inwestycyjnej Miasta, w tym terenów objętych porozumieniem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, za współpracą w tym zakresie z Biurem Gospodarki Nieruchomościami;
 11. prowadzenie monitoringu i analiz programów finansowego wsparcia, w tym Unii Europejskiej, zapewnienie przepływu informacji i komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie otwartych konkursów;
 12. podejmowanie działań w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych, mając na względzie w szczególności kierunki i obszary rozwoju Miasta ujęte w dokumentach strategicznych Miasta, w tym w sferze budownictwa mieszkaniowego i ochrony zabytków;
 13. koordynowanie pracami na etapie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, przygotowywanie i kierowanie wniosków zgodnie z wytycznymi programowymi, monitorowanie przebiegu oceny wniosków aplikacyjnych, podejmowanie działań na rzecz uzupełniania dokumentów adekwatnie do zaistniałych potrzeb;
 14. zapewnienie współpracy w przygotowaniu projektów przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i inne podmioty wychodzące z inicjatywą lokalną;
 15. rozliczanie projektów poprzez składanie wniosków o płatność, przy zapewnieniu bieżącej współpracy z instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości projektu;
 16. monitorowanie realizacji zadań pod względem zgodności ich przebiegu z wytycznymi programowymi, złożonymi wnioskami i procedurami wewnętrznymi w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad gromadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji.

Do zadań i kompetencji Biura Rozwoju i Inwestycji poza sprawami wskazanymi powyżej należy w szczególności:

 1. opracowywanie rocznych planów i programów inwestycyjnych oraz remontów kapitalnych w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej Miasta, realizowanych w ramach budżetu Miasta;
 2. monitorowanie realizacji planów oraz dokonywanie analizy zagrożeń procesów inwestycyjnych oraz zapewnienie przepływu informacji w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi, a zwłaszcza z Biurem Infrastruktury Technicznej, jednostkami pomocniczymi oraz jednostkami organizacyjnymi;
 3. przygotowywanie planów uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy współpracy Biura Gospodarki Przestrzennej i Biura Gospodarki Lokalowej;
 4. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektów inwestycyjnych oraz opracowań przedprojektowych, w tym wynikających z opracowań w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju sieci infrastruktury technicznej, przy współpracy Biura Infrastruktury Technicznej;
 5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami obiektów kubaturowych realizowanymi przez Miasto, w tym objętych wnioskami i umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;
 6. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami kapitalnymi dróg realizowanymi przez Miasto, w tym objętych umowami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, przy współpracy z gestorami sieci infrastruktury technicznej w zakresie realizowanych inwestycji drogowych, przy ścisłej współpracy z Działem Dróg, Transportu i Komunikacji;
 7. przygotowywanie dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia na realizowane inwestycje i remonty, w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro Zamówień Publicznych;
 8. zapewnienie współpracy i przepływu informacji z Biurem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie wykupów nieruchomości niezbędnych dla realizacji przez Miasto inwestycji;
 9. zapewnienie dotrzymywania harmonogramów rzeczowo – finansowych wniosków aplikacyjnych i prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań;
 10. prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji i remontów oraz monitorowanie upływu terminów ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania w trakcie realizacji i w okresie gwarancyjnym;
 11. rozliczanie finansowe i rzeczowe inwestycji wraz z protokolarnym przekazywaniem mienia do administrowania według właściwości rzeczowej;
 12. prowadzenie przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zrealizowanych inwestycji i remontów;
 13. zapewnienie współpracy z Biurem Gospodarki Przestrzennej oraz Biurem Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej w realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami.

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „RI”.

Przy znakowaniu spraw Dział używa symbolu „RI.RFZ”.


Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Lidia Sosnowska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-04
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-04-14 09:32:00
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:15:16
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:15:18
Drukuj
Stronę odwiedzono 14138 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A