Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Audytu i Kontroli
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Audytu i Kontroli

Do zadań i kompetencji Biura Audytu i Kontroli należy w szczególności:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „AK”.

 1. opracowywanie w oparciu o wnioski złożone przez Zastępcę Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza oraz Dyrektorów – w uzgodnieniu z Prezydentem planu kontroli na dany rok kalendarzowy, ujmującego tematy kontroli do prowadzenia z ramienia Biura, jak i przez merytoryczne komórki organizacyjne;
 2. przeprowadzanie kontroli w Urzędzie, w jednostkach organizacyjnych oraz na podstawie odrębnego upoważnienia, komunalnych osób prawnych, w oparciu o zatwierdzony plan oraz poza planem na zlecenie Prezydenta, w tym z uwzględnieniem wydanych w okresach minionych zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym i podmiotowym zakresie;
 3. przygotowywanie harmonogramu kontroli prowadzonych przez Biuro, z uwzględnieniem procedur wewnętrznych w tym zakresie;
 4. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, wraz z wystąpieniami pokontrolnymi oraz nadzorowanie spływu informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 5. rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ujętych planem kontroli na dany rok z komórek organizacyjnych, zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi zasadami co do ich przechowywania;
 6. monitorowanie obowiązku przekazywania do Biura przez komórki organizacyjne protokołów kontroli zewnętrznych organów kontroli w zakresie spraw dotyczących Urzędu, nadzorowanie terminów i sposobu udzielania odpowiedzi komórek organizacyjnych na zalecenia pokontrolne;
 7. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz ewidencji petycji, nadzór nad sposobem ich załatwiania przez komórki organizacyjne, rozpatrywanie skarg i wniosków na czynności pracowników Urzędu oraz petycji zadekretowanych na Biuro przez Prezydenta;
 8. sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji kontroli objętych planem kontroli i zleconych przez Prezydenta oraz przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne w odniesieniu do Urzędu;
 9. sporządzanie, w oparciu o ewidencję i źródłową dokumentację, rocznych zestawień z przebiegu skarg, wniosków i petycji zarejestrowanych i podlegających rozpatrzeniu zgodnie z właściwością;
 10. opracowywanie analiz ekonomiczno – finansowych rocznych sprawozdań finansowych komunalnych osób prawnych na potrzeby Zgromadzenia Wspólników oraz oceny planów ekonomiczno – finansowych i okresowych sprawozdań według zapotrzebowania Zgromadzenia Wspólników;
 11. udzielanie pomocy merytorycznej w sferze analizy rocznych sprawozdań finansowych, składanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a prowadzonej w ramach wykonywania kontroli nałożonej na organ przepisami prawa w tym zakresie, o ile Prezydent nie postanowi inaczej;
 12. współpraca z Komisją Rewizyjną Rady w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych, wobec których ustawodawca nałożył na organ stanowiący taki obowiązek;
 13. prowadzenie audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
  1. realizacja zadań audytowych objętych planem audytu na dany rok bądź poza planem z uwzględnieniem istniejących zasobów,
  2. prowadzenie czynności doradczych na zlecenie Prezydenta, w tym w oparciu o wnioski Zastępcy Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza oraz Dyrektorów,
  3. prowadzenie czynności sprawdzających zadania audytowego w oparciu o plan audytu na dany rok, zapewnienie monitorowania sposobu wdrażania wniosków poaudytowych w oparciu o procedury audytu wewnętrznego,
  4. opracowywanie rocznego planu audytu w terminie określonym przepisami prawa,
  5. sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu za dany rok w terminie określonym przepisami prawa,
  6. dokonywanie okresowej aktualizacji procedur audytu wewnętrznego obowiązujących w Urzędzie, w tym okresowych ocen i przeglądów prowadzonej dokumentacji;
 14. gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i materiałów sporządzonych przez komórki organizacyjne w zakresie planu działalności i wykazu zidentyfikowanych ryzyk oraz materiałów opracowywanych przez zespół ds. zarządzania ryzykiem, w tym zatwierdzonego rejestru ryzyk;
 15. dokonywanie analizy składanych przez kierownictwo jednostek organizacyjnych Miasta i kierownictwo komórek organizacyjnych Urzędu informacji o stanie kontroli zarządczej, będącej podstawą przygotowania na potrzeby Prezydenta Informacji o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie i w skali jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miasto Zduńska Wola;
 16. przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezydentem, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych.

 

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Klimkowska Karolina
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-13 08:55:47
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:12:01
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:12:03
Drukuj
Stronę odwiedzono 21981 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A