Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Do zadań i kompetencji Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „PZiSS”.

 1. prowadzenie spraw związanych z pomocą społeczną, wsparciem rodziny, ochroną zdrowia, w tym ochroną zdrowia psychicznego, promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;
 2. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 3. opracowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i realizowanie zadań w nim ujętych poprzez m. in.:
  1. podpisywanie umów z realizatorami programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz organizatorami zajęć pozalekcyjnych,
  2. zlecanie zadań do realizacji w ramach organizowanego konkursu ofert zgodnie z zapisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie lub zlecanie ich do realizacji w trybach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych,
  3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykonania zadań zleconych do realizacji zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. rozliczanie udzielanych dotacji,
  5. współpraca z instytucjami i innymi podmiotami działającymi w obszarze problematyki uzależnień,
  6. prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, w tym również współpraca z Młodzieżową Radą Miasta;
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
  1. przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków,
  2. weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno – merytorycznej składanych wniosków,
  3. niezwłoczne kierowanie przyjętych dokumentów do Kancelarii w celu ich rejestracji, za zwrotnym ich pobraniem,
  4. wydawanie, cofanie, wygaszanie zezwoleń,
  5. zapewnienie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń według złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwoleń;
 5. realizowanie zadań w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, współdziałanie w tym zakresie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji i innymi instytucjami, w przypadku takiej potrzeby;
 6. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń wydawanych przez Biuro;
 7. obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 8. wykonywanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi:
  1. zawieranie porozumień z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
 9. wykonywanie zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola w zakresie związanym m. in. z pomocą społeczną, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;
 10. realizacja zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujących w szczególności:
  1. opracowywanie, realizację i ocenę efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z mapy potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta,
  2. inicjowanie i podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych potrzeb zdrowotnych zmierzających do zapoznania mieszkańców Miasta z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;
 11. współpraca z podmiotami leczniczymi prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze ochrony i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej;
 12. sprawowanie nadzoru i kontroli działań prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach zadań nałożonych na Prezydenta i Radę w zakresie ustawy o działalności leczniczej, w tym współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanych zadań oraz spraw związanych z funkcjonowaniem i przekształceniem jednostki, jako podmiotu leczniczego, w granicach obowiązującego prawa;
 13. sprawowanie nadzoru i kontroli dotyczącej udzielonych dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie zleconych do realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej, w tym rozliczanie przekazanych środków;
 14. realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegająca w szczególności na promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w tym współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego;
 15. realizacja zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 16. sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych oraz prowadzoną działalnością merytoryczną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań wynikających z:
  1. ustawy o pomocy społecznej,
  2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  3. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  4. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  5. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  6. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  7. uchwały Rady dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola;
 17. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań dotyczących inicjowania i organizowania działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie poprzez m.in. organizowanie prac społecznie użytecznych, realizowanie programów rządowych, programów finansowanych w ramach środków Unii Europejskiej oraz innych programów osłonowych ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 18. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli w zakresie uzyskiwania informacji, w szczególności o stanie i strukturze bezrobocia w Mieście i Powiecie Zduńskowolskim, podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w ramach zadań realizowanych przez instytucje rynku pracy działające na obszarze Miasta;
 19. realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym organizacja prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;
 20. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
  1. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  2. sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi,
  3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli;
 21. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
  1. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie realizowanych zadań związanych ze wspieraniem rodzin prowadzonej w formie pracy z rodziną,
  2. zlecanie do realizacji zadań organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz dziecka i rodziny oraz nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań,
  3. współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
  4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
  5. kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
  6. opracowywanie i realizacja, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, gminnego programu wspierania rodziny;
  7. realizacja rządowego programu "Dobry start".
 22. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 23. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny, w tym gminnego programu „Miejska Karta Rodziny”;
 24. zawieranie umów i porozumień z wykonawcami zadań realizowanych przez Biuro, rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania;
 25. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Biuro w ramach:
  1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  3. Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”,
  4. programów polityki zdrowotnej,
  5. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  6. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 26. sporządzanie okresowych i rocznych informacji do sprawozdań z realizacji zadań wynikających z:
  1. Programu wspierania rodziny,
  2. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
  3. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola,
  4. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 27. pełnienie funkcji koordynatora zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze, poprzez:
  1. zapewnienie nadzoru, współpracy oraz wspomagania działalności jednostek pomocniczych Miasta w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych, w szczególności w obszarze upowszechniania idei samorządowej, pobudzania aktywności obywatelskiej, a także propozycji wydatkowania środków finansowych na określone cele statutowe,
  2. przygotowywanie projektu budżetu na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych na podstawie złożonych wniosków oraz zmian do budżetu w trakcie roku budżetowego, we współpracy z powiązanymi komórkami merytorycznymi w weryfikacji i ustalaniu zbiorczego planu finansowego tychże jednostek,
  3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przedstawianych organom Miasta przez jednostki pomocnicze projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz realizacja działań w tym zakresie, w zależności od kompetencji merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,
  4. inicjowanie i organizowanie spotkań z zarządem jednostek pomocniczych mających na celu zapewnienie przepływu informacji organizacyjno–administracyjnych oraz o ich działaniach statutowych, udzielanie wskazówek i instruktażu w wykonywaniu zadań statutowych w oparciu o obowiązujące normy prawa;
 28. podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków na realizację zadań objętych kompetencjami Biura w ramach programów rządowych, samorządowych i pochodzących z Unii Europejskiej, w tym przy współpracy z Biurem, które realizuje zadania promocji Miasta oraz Biurem, które zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
 29. sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez zapewnienie nadzoru oraz pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań statutowych przez Zduńskowolską Radę Seniorów.
Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Aneta Antosiak
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 12:29:06
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:07:23
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:07:25
Drukuj
Stronę odwiedzono 19723 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A