Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Edukacji i Sportu
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Edukacji i Sportu

Do zadań i kompetencji Biura Edukacji i Sportu należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ES”.

 1. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Radę i Prezydenta funkcji organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zwanych dalej szkołami, w tym:
  1. ustalanie organizacji pracy szkół,
  2. prowadzenie wpisanych do rejestru Miasta jednostek organizacyjnych szkół oraz stwarzanie warunków do właściwego ich funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. prowadzenie spraw z zakresu kontroli i egzekucji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i rocznego przygotowania dzieci oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
  4. prowadzenie akt osobowych kierowniczej kadry oświatowej,
  5. organizacja konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów podległych szkół oraz opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,
  6. ustalanie oceny pracy dyrektorów szkół,
  7. przygotowywanie propozycji projektów sieci podległych szkół oraz granic ich obwodów,
  8. prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, zamieszczanie ewidencji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
  9. wydawanie zezwoleń na utworzenie szkół przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  10. zawieranie porozumień z innymi gminami w zakresie organizacji zadań oświatowych,
  11. koordynowanie spraw związanych z analizowaniem osiągania przez nauczycieli wynagrodzeń w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
  12. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  13. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli i inicjowanie wspólnie z dyrektorami szkół kierunków doskonalenia zawodowego,
  14. prowadzenie spraw z zakresu organizowania dowozu uczniów do szkół,
  15. prowadzenie zbioru danych zgodnie z obowiązkami nałożonymi na samorząd ustawą o informacji oświatowej oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prawem,
  16. opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji i raportów o stanie oświaty dla potrzeb Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz związków zawodowych nauczycieli,
  17. administrowanie Platformą Oświatową oraz programami dotyczącymi informacji szkolnych i sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej,
  18. koordynowanie prac szkół pod względem merytorycznym oraz finansowym,
  19. prowadzenie ewidencji zgłoszeń wycieczek i imprez zagranicznych organizowanych przez jednostki podległe,
  20. przygotowywanie dokumentów w sprawie nadania imion szkołom i ustanawianiem sztandarów;
 2. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przygotowania do wykonania określonej pracy, w tym prowadzenie spraw w zakresie udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej w związku z kształceniem młodocianych pracowników;
 3. sprawowanie nadzoru nad stypendiami dla uczniów za osiągnięcia w nauce;
 4. wspieranie i upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej idei samorządowej, zapewnienie edukacji w sferze tworzenia i zasad działania Młodzieżowej Rady Miasta, w szczególności:
  1. nadzór oraz pomoc merytoryczna w zakresie realizacji zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miasta,
  2. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta;
 5. sprawowanie nadzoru nad tworzeniem i realizacją planów finansowych nadzorowanych merytorycznie jednostek organizacyjnych podległych Miastu;
 6. współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie nadzoru nad szkołami;
 7. analizowanie i przygotowanie w celu zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół na dany rok szkolny przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości finansowych budżetu Miasta;
 8. prowadzenie działań i przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz regulaminów udzielanych nagród;
 9. przygotowywanie spraw związanych z przyznaniem nagród Prezydenta;
 10. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie działań związanych z rozwojem i remontami bazy oświatowej;
 11. naliczanie, przyznawanie oraz rozliczanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby fizyczne i prawne;
 12. organizowanie i zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do najbliżej położonej szkoły albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice;
 13. prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna”;
 14. koordynacja działań w zakresie programów rządowych i innych programów oraz nadzór i prowadzenie spraw związanych z tymi programami;
 15. realizacja zadań kontrolnych w zakresie działalności szkół;
 16. rozliczanie finansowe porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań oświatowych;
 17. występowanie z wnioskami o przyznanie środków z rezerwy oświatowej;
 18. w zakresie gospodarowania finansami oświaty:
  1. opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek,
  2. sprawdzanie prawidłowości naliczeń dla Miasta subwencji oświatowej,
  3. przygotowywanie rozdziału środków finansowych dla poszczególnych jednostek,
  4. opracowywanie układu wykonawczego budżetu,
  5. nadzór nad realizacją budżetu oświaty,
  6. wnioskowanie do Prezydenta i Skarbnika w zakresie zmian budżetu jednostek,
  7. przyjmowanie i kontrola sprawozdań finansowych jednostek oświaty;
 19. przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań oświatowych oraz wszystkich projektów aktów prawnych – uchwał i zarządzeń w zakresie realizacji zadań oświatowych;
 20. współpraca i współdziałanie z organizacjami i związkami zawodowymi działającymi w zakresie oświaty i edukacji;
 21. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie realizacji zadań statutowych szkół;
 22. wykonywanie zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 23. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w rywalizacji sportowej, osiąganych wynikach we współzawodnictwie sportowym, jak i za działalność na rzecz rozwoju sportu;
 24. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i zapewnieniem nadzoru nad bazą sportową Miasta oraz nadzór nad mieniem przekazanym dla celów realizacji zadań Miasta innym instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, itd.;
 25. zapewnienie nadzoru merytorycznego nad zadaniami Miasta, realizowanymi przez spółkę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w likwidacji;
 26. zapewnienie współpracy ze Stanowiskiem ds. Nadzoru Właścicielskiego w sprawach istotnych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego, będącego w gestii Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w likwidacji;
 27. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji pól biwakowych i usług hotelarskich prowadzonych w obiektach nie stanowiących obiektów hotelarskich, w tym prowadzenie kontroli w zakresie uregulowanym przepisami prawa;
 28. ogłaszanie postępowań konkursowych, zlecanie zadań gminy klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie i uchwały Rady, przygotowywanie umów i porozumień, prowadzenie ich ewidencji, nadzorowanie przebiegu wykonywania powierzonych zadań, jak i kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych dotacji;
 29. podejmowanie według właściwości merytorycznej działań w sferze zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: organizowanie konkursów w zakresie zlecanych zadań gminy, przygotowywanie umów wraz z prowadzeniem ich ewidencji, nadzorowanie przebiegu wykonywania powierzonych zadań oraz kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych dotacji;
 30. współdziałanie z innymi jednostkami samorządowymi, administracją rządową, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi w sprawach dotyczących rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym współdziałanie w zakresie organizacji turniejów, spartakiad, itp. w obszarze sportu, zapewnienie współpracy z Radą Sportu, w tym obsługa jej posiedzeń;
 31. tworzenie, aktualizacja i koordynacja realizacji strategii rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 32. opracowanie kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych we współpracy z Biurem Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej, z innymi instytucjami, w tym jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz organizacjami i stowarzyszeniami;
 33. zapewnienie nadzoru nad przebiegiem administrowania boiskiem „Orlik” usytuowanym przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zduńskiej Woli oraz boiskiem „Orlik” usytuowanym przy ul. Okrzei 5 w Zduńskiej Woli, w tym w zakresie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na jego utrzymanie i użytkowanie zgodnie z wymogami programowymi.

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Piotrowski Władysław
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-04-04 08:23:25
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:05:35
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:05:36
Drukuj
Stronę odwiedzono 36067 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A