Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do zadań i kompetencji Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, należy w szczególności:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „BZK”.

 1. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. współpraca ze Strażą Miejską przy prowadzeniu spraw związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta,
  2. współdziałanie z Policją oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. opracowywanie oraz przygotowywanie informacji i wniosków o stanie bezpieczeństwa Miasta i działaniach realizowanych w tym zakresie,
  4. opiniowanie pod kątem zasadności i celowości wniosków o przekazanie Policji środków finansowych z budżetu Miasta,
  5. przygotowywanie projektów porozumień z Policją oraz monitorowanie ich realizacji,
  6. współinicjowanie przedsięwzięć i akcji mających na celu poprawę ochrony bezpieczeństwa publicznego mieszkańców oraz współpraca w tym zakresie z Komendantem Straży Miejskiej;
 2. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz współpraca w tym obszarze z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną;
 3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia na terenie Miasta sytuacji kryzysowych, w tym stanów nadzwyczajnych oraz inicjowanie przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
  2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Zduńska Wola",
  3. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
  4. obsługa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dostarczanie danych i ich analiza w procesie wypracowywania i podejmowania decyzji oraz przygotowywanie rocznych planów pracy oraz posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym w szczególności ze służbami, inspekcjami i strażami, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, sąsiednimi gminami,
  6. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie zarządzania kryzysowego;
 4. w zakresie spraw obronnych:
  1. opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Zduńska Wola w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
  2. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Zduńska Wola",
  3. opracowywanie planów w zakresie szkolenia obronnego,
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
  5. prowadzenie spraw z związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową,
  6. prowadzenie spraw z związanych z organizacją doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie akcji kurierskiej,
  7. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  8. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  9. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami finansowymi dla żołnierzy powołanych do pełnienia i pełniących służbę wojskową oraz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach,
  10. prowadzenie bazy danych z zakresu realizacji zadania Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS - HOST NATION SUPPORT) na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych;
 5. w zakresie obrony cywilnej:
  1. opracowywanie planu obrony cywilnej i opiniowanie planów obrony cywilnej,
  2. opracowywanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
  3. organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
  4. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  5. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności, mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie Miasta,
  6. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej oraz prowadzenie bazy sił i środków Obrony Cywilnej ARCUS,
  7. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz prowadzenie kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zgromadzeń publicznych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zatwierdzenie regulaminów strzelnic.

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Linowiecki Dariusz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 12:12:58
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:05:24
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:05:25
Drukuj
Stronę odwiedzono 18501 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A