Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Załatwianie Spraw (Druki do pobrania) / Podział tematyczny / Sprawy społeczne / Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

I. Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start"

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"

 • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 9 lipca 2019 r.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Jeżeli wnioskodawcą jest rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny lub osoba ucząca się, zamieszkujący na terenie miasta Zduńska Wola, postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Urząd Miasta Zduńska Wola.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 wnioski o świadczenie dobry start można składać od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola lub za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2019 r.

Ważne! Wnioski złożone po 30 listopada 2019 r. roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

Budynek nr 2, Kancelaria (parter)
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 287 lub 265
email: a.adamczyk@zdunskawola.pl, i.biegalska@zdunskawola.pl, k.kokocinska@zdunskawola.pl, a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl, e.michalska@zdunskawola.pl, p.paprocka@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start musi złożyć

W przypadku wnioskowania na sześcioro i więcej dzieci do wniosku należy dołączyć

 • załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 
  SDS-1Z - POBIERZ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - POBIERZ

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic będący panną/kawalerem, rozwiedzioną/rozwiedzionym do wniosku o świadczenie dobry start należy dołączyć kserokopię orzeczenia/postanowienia sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy nim (nie dotyczy sytuacji gdy ojciec dziecka jest nieznany) lub oświadczenie o wychowywaniu dziecka z drugim rodzicem.

IV. Opłata:

 • Nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy:

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu 2019 r. lub sierpniu 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

VI. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Należy złożyć stosowny wniosek w Kancelarii lub online

VII. Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu prawa do świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia.
 2. Odmowa przyznania świadczenia dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start następują w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Aneta Antosiak
Data wytworzenia informacji: 2019-05-30 15:45
Ostatnio modyfikowane przez: Tomasz Nowiński,  Data modyfikacji: 2019-08-30 10:13:06
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2019-05-30 15:52:24
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2019-05-30 15:52:26
Drukuj
Stronę odwiedzono 85 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A