Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Załatwianie Spraw (Druki do pobrania) / Podział tematyczny / Sprawy społeczne / Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. można składać od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola lub za pośrednictwem poczty.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

Budynek nr 2, Kancelaria (parter)
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 287 lub 265
email: a.adamczyk@zdunskawola.pl, i.biegalska@zdunskawola.pl, k.kokocinska@zdunskawola.pl, a.dylak-szadkowska@zdunskawola.pl, e.michalska@zdunskawola.pl, p.paprocka@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze musi złożyć

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  SW-1 - POBIERZ

W przypadku gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o świadczenie wychowawcze na więcej niż czworo dzieci do w/w wniosku musi dołączyć

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  SW-1Z - POBIERZ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - POBIERZ

Do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku (np. orzeczenie/postanowienie sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy wnioskodawcy (jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
 • utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek rodziny (w tym również drugi rodzic) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć

 • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego - POBIERZ

IV. Opłata:

 • Nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy:

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 31 sierpnia 2019 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października 2019 r. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane nie jest przyznane.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019 r., przyznanie i wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2020 r. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 29 dnia lutego 2020 r.

Wnioski składane od lutego 2020 r. będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30-06-2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie do 31-05-2021 r.

VI. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Należy złożyć stosowny wniosek w Kancelarii lub online

VII. Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia.
 2. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego następują w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Aneta Antosiak
Data wytworzenia informacji: 2019-05-30 15:19
Ostatnio modyfikowane przez: Tomasz Nowiński,  Data modyfikacji: 2019-08-30 11:16:14
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2019-05-30 15:44:51
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2019-05-30 15:44:53
Drukuj
Stronę odwiedzono 121 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A