Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w dalszej części „RODO”

 

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. listownie: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą: link dostępny na stronie http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=51965);
 3. telefonicznie: 43 825 02 00;
 4. poprzez adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl
Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl
Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Państwa dane mogą być również przetwarzane w jednym lub większej liczbie określonych celów, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym również realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą Przysługuje Państwu, na zasadach określonych w RODO:
 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, mają Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Chojecka Agnieszka
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 12:43
Ostatnio modyfikowane przez: Tomasz Nowiński,  Data modyfikacji: 2019-09-05 13:53:44
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2018-05-29 12:46:32
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2018-05-29 12:46:34
Drukuj
Stronę odwiedzono 1182 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A