Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Budżet Obywatelski
Budżet obywatelski Miasta Zduńska Wola 2020

Budżet Obywatelski Miasta Zduńska Wola 2020

Od 23 sierpnia będzie można zgłaszać projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zduńskiej Woli. Do podziału będzie 900 tys. zł, w tym 540 tys. na inwestycje lokalne i 360 tys. na wydarzenia. W tym roku wraz z formularzem projektu trzeba złożyć listę poparcia, zawierającą minimum 20 podpisów Mieszkańców Zduńskiej Woli. Projekty mogą składać wszyscy Mieszkańcy, ale osoby niepełnoletnie muszą złożyć oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych. Po raz pierwszy w tym roku nie ma również górnej granicy wartości projektu. Głosowanie w październiku.


Budżet obywatelski 2020 - wykaz zgłoszonych projektów

Zgodnie z § 17 ust. 2 Regulaminu określającego wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola Prezydent Miasta Zduńska Wola podaje do publicznej wiadomości wykaz projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2020 rok.

Ogłoszenie Wykaz w formacie PDF

 


Pliki do pobrania:

 1. Formularz projektu: w formacie PDF, w formacie DOC
 2. Formularz listy poparcia dla projektu: w formacie PDF, w formacie DOC

Podstawa prawna:
 1. Uchwała nr XI/209/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.
 2. Zarządzenie nr 345/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2020 rok.

Zasady budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2020

 1. Szczegółowe kryteria zgłaszania projektów oraz wzory formularzy są zawarte w „Regulaminie określającym wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola” przyjętym uchwałą nr IX/157/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola, zmienioną uchwałą nr XI/209/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 lipca 2019 r.
 2. Uruchomienia procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2020 dokonano zarządzeniem nr 345/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r.
 3. Projekty mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
  • INWESTYCJE LOKALNE,
  • WYDARZENIA.
 4. Do każdego zgłaszanego projektu wnioskodawca musi dołączyć listę poparcia dla projektu, zawierającą minimum 20 podpisów mieszkańców Zduńskiej Woli.
 5. Kwota budżetu obywatelskiego na rok 2020 wynosi 900.000 zł, z podziałem na kategorie:
  • INWESTYCJE LOKALNE – 540.000 zł
  • WYDARZENIA - 360.000 zł
 6. Termin zgłaszania projektów: 23 sierpnia 2019 r. - 6 września 2019 r. Projekt złożony przed lub po upływie ustalonego terminu będzie uznany za nieważny.
 7. W procesie budżetu obywatelskiego mogą uczestniczyć mieszkańcy Zduńskiej Woli.
 8. Każdy mieszkaniec Miasta może złożyć dowolną liczbę projektów.
 9. Zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu projektu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.
 10. Formularz projektu oraz formularz listy poparcia dla projektu udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie www.zdunskawola.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w:
  • Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Złotnickiego 12 (budynek nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola),
  • Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ, pl. Wolności 26,
  • Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, ul. 1-go Maja 5-7.
 11. Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą elektroniczną z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu do Urzędu.
 12. Złożony formularz projektu musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego przeznaczonym.
 13. Złożony formularz projektu zostaje uznany za nieważny i nie podlega uzupełnieniu w przypadku gdy:
  • został złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem,
  • nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
 14. Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą zawierać się w granicach zadań własnych i kompetencji Miasta wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 15. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które miałyby obejmować wyłącznie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także te, które miały by być realizowane na gruntach nienależących do Miasta Zduńska Wola.
 16. Wnioskodawca, którego projekt nie został dopuszczony do głosowania ma prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Zduńska Wola w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o projektach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Frach Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 2017-08-31 14:36
Ostatnio modyfikowane przez: Tomasz Nowiński,  Data modyfikacji: 2019-09-09 10:19:00
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2017-08-31 14:34:00
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2017-08-31 14:34:02
Drukuj
Stronę odwiedzono 726 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A